• Jonas Sjöstedt

Sjukvård

Förstärk resurserna till vården!

Ulla AnderssonMaud-Ekman

Debattartikel av Ulla Andersson och Maud Ekman

I dag finns det allvarliga problem i hälso- och sjukvården i riket. Rapporterna duggar tätt om överbeläggning, platsbrist och långa väntetider. Vänsterpartiet i riksdagen riktar därför in sin skuggbudget på välfärden och satsar stort på sjukvården. Det skulle göra stor skillnad för Sörmland.

Vi är många som märker att den svenska vården inte fungerar som den ska. Kvinnor som ska föda har skickats runt på grund av bristen på barnmorskor. Operationer ställs in när personal saknas. På många håll protesterar personalen mot för hög arbetsbelastning, låga löner och dåliga arbetsvillkor. Många av de anställda visar tecken på utbrändhet – när det gäller barnmorskorna är det så många som var tredje. När anställda pressas till bristningsgränsen påverkar det vårdens kvalitet.

De flesta problem i sjukvården har samband med personalsituationen. Det är där de största utgifterna finns och där det sparas när resurserna inte räcker. Vi föreslår därför ett riktat stöd till att anställa fler i hälso- och sjukvården. För Sörmland skulle det räcka till minst 90 nya sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor och annan viktig vårdpersonal.

Vi måste också lösa problemet att det i dag finns alldeles för få specialistutbildade sjuksköterskor. Om inget görs kommer bristen att förvärras då många av de som finns snart går i pension. Därför satsar vi på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Det höjer kvaliteten, samtidigt som det skapar arbetstillfällen genom att vården kan ta in vikarier under tiden de anställda vidareutbildar sig.

Ett tredje område som behöver förstärkning är den förebyggande vården. Inte minst är den viktig eftersom hälsan i dag är mycket ojämlikt fördelad. Livslängden och hur frisk man är bestäms i hög grad av privatekonomin. Det är en av de värsta konsekvenserna av samhällets orättvisor. Därför föreslår vi en satsning på en miljard kronor per år inom primärvården. Särskilt ska vården i socialt utsatta områden runt om i landet få extra resurser. Det är där ohälsan är som störst och behoven av vård mest angeläget. Oavsett om man är fattig eller rik har alla rätt till en god vård.

Samtidigt som vi vill satsa mer resurser på hälso- och sjukvården vill vi få bort de privata vinstintressena. Alla resurser ska gå dit de är avsedda, var och en bedömas efter vilket behov av vård man har, inte hur lönsam man är att behandla. Dagens vårdkris går att lösa. Genom att satsa mer resurser och lagstifta mot vinstuttag kan vi skapa en riktigt bra vård i Sverige.

Ulla Andersson (V)

Ekonomisk-politisk talesperson

Maud Ekman (V)

Gruppledare i landstinget

Sörmland

Vänsterpartiets budgetförslag för Landstinget Sörmland

Kullbergska sjukhuset

Kulbergska sjukhuset

Här är några exempel på våra ekonomiska satsningar.

Satsningar på barn och unga:

  • Utökad specialistvård för barn och unga
  • Ökad bemanning på ungdomsmottagningarna
  • Fler familjecentraler
  • Avgiftsreducering för TBE-vaccinering av barn

Barnen är vår framtid. Barn är en extra utsatt grupp. Vi vill göra särskilda satsningar för att förebygga, stärka och vårda.

Personal:

  • Arbetsgivaren löneersätter karensdagen för personal på vårdcentraler och akut.

En frisk personal ger friskare patienter. Vår personal utsätts för smitta dagligen och ska inte drabbas ekonomiskt av den vård och omsorg de ger våra medborgare.

Primärvård:

  • Vi ger utrymme för specialistfotvård för patienter med diabetes på vårdcentralerna

Vänsterpartiet vill placera vårdcentralen mitt i byn och anser att vissa former av specialistvård kan ges närmre patienterna. I ett första steg vill vi ge möjlighet till specialistfotvård på vårdcentralerna.

Cancervård:

  • Avgiftsfri mammografi
  • Kontaktsköterskor till prostatacancerpatienter

Cancer drabbar oss alla på olika sätt. Vi vill se en jämlik cancervård med patienten i fokus.

Miljö:

  • Fria sjukresor med kollektivtrafik

Våra medborgare ska kunna ta sig till vården med kollektivtrafik utan kostnad.

Budgetförslag_-vänsterparitet_-2014_2016_original

 

 

Politikern kan vara din granne

Debatt i sörmlandsmediaMaud-Ekman

Vi inom Vänsterpartiet ser fram emot ett år fyllt av spännande debatter där vi är övertygade om att vår politik för en välfärd fri från vinstuttag kommer att ge oss sympatier från en stor del av befolkningen. I en demokrati är det medborgarna som är motorn. Vi förtroendevalda är utförare av den politik som medborgarna anser att vi ska föra genom hur de lägger sin röst i valet.

Majoriteten av landets politiker är fritidspolitiker. De har ett annat jobb men så någon gång i månaden är de företrädare för medborgarna. De behöver vara pålästa i de ämnen de behandlar och i sitt partis politik. Det är så vårt demokratiska samhälle är uppbyggt. Inte alla vill eller har möjlighet att engagera sig i de demokratiskt valda församlingarna. Några väljs för att företräda dem som de får förtroendet av.

Den 14 september var det ett år kvar till valet till riksdag, kommun och landsting. Likt SMHI som analyserar och ger prognoser om vädret kan vi nu se en temperaturhöjning i den politiska debatten. Det har under de senaste tjugo åren ibland blåst styv kuling i den sörmländska landstingspolitiken, på gott och ont. Vi i Vänsterpartiet fokuserar på framtiden och vill ta aktiv del i det arbete som varje dag utförs inom hälso- och sjukvården och landstingets alla övriga verksamheter, av anställda, chefer och politiker.

Landstinget ansvarar för frågor som rör allt mellan livets början och livets slut. Insatser mot ofrivillig barnlöshet, mödravård och att hjälpa barn till världen. Vår hälso- och sjukvård förebygger, undersöker och vårdar. I livets slutskede ska länets medborgare få en värdig och kompetent vård. Landstinget arbetar även med det som gör livet värt att leva; med att producera och distribuera kultur och folkbildning. Vi är länets största arbetsgivare och har hand om en stor ekonomi. Ändå har det blivit en etablerad sanning att landstingsvalet har hamnat i skuggan av riksdags- och kommunval. Det borde inte vara så.

Ett hundratal politiker, de flesta med politiken som fritidssyssla har ansvar för allt detta. De kan redan vara eller bli din granne, någon av dina närmaste eller du själv. Att inneha ett politiskt förtroendeuppdrag är krävande, roligt, utvecklande och ansvarsfullt. Många har åsikter om landstinget och om politiker. Partierna har vart fjärde år chansen att engagera nya företrädare till de olika valda organen, att få nya kloka människor in i sina led. Det är läge nu att just du engagerar dig!

Maud Ekman

Gruppledare (V), Landstinget Sörmland

Vår politik ger möjligheter för utföraren och den enskilde

DSCN3782Maud-Ekman

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel publicerad i Sörmlands Nyheter 8/7-2013

Vänsterpartiet är idag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi stöd av en majoritet av svenska folket.

God kvalitet byggs av gemensamma krafter. Vänsterpartiet värnar den svenska välfärden som vi har bidragit till att bygga upp. Idag så självklara saker som barnbidrag, pension och sjukförsäkring var vi med och drev igenom.

Offentliga välfärdstjänster ska fördelas rättvist, lika fall ska behandlas lika. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vård ska ges med ­respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet.

Hela den offentliga sektorn upphandlar för cirka 860 miljarder. Att förvalta skattemedel är att sköta ett förtroende, ett förtroende som bygg­er på att solidariskt och med det bästa för oss alla utveckla välf­ärden på bästa sätt.

Riskkapitalbolag med kortsiktigt ägande som affärsidé medför risker för vårdtagare. Innehav av ansvarsförsäkring för eventuella skador ska vara ett minimivillkor för deltagande i en upphandling eller verksamhet inom ramen för LOV.

Patientkraft innebär att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vård så mycket som de själva vill och kan. Det är fullt möjligt att ha valfrihet utan vinstsyftande företag. Genom vår politik ges valmöjlighet för den enskilde och många olika typer av utförare, samtidigt som resurserna går dit där de behövs.

Vi vill att demokratiska beslut ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksam­heter öppnas. Landstinget ska ha vetorätt när ny privat verksamhet vill starta för skattemedel. För oss går kvalitet före prispress.

All verksamhet inom Landstinget Sörmland ska ha god kvalitet. Professionell kunskap är nödvändig för vård, omsorg och lärande. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Det är ett nödvändigt villkor vid all privat drift av välfärdstjänster att det inte sker till priset av färre anställda eller med lägre kompetens- och etikkrav.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset inte pass­ar när det gäller att ge god omsorg eller vårda sjuka. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. Vänsterpartiet är garanten för att välfärdspolitikens mål ska vara god kvalitet.

Patrik Renfors (V)
ordförande Sörmland

Maud Ekman (V)
gruppledare Landsstinget Sörmland

 

Rätten att välja kvalitet

Debatt

Lotta Finstorp och Magnus Leivik (M) samt Håkan Tenelius (Vårdföretagarna) har i två inlägg kommenterat vår tidigare debattartikel om vinster och kvalitet i vården.

Kvalitet för oss är att ha en stabil vårdgivare som kan ställas till svars om något går fel. Enligt nyliberala argument för en privatiserad vård flyttas makt från politiken till medborgarna. Det låter fint, men privat vård är inte detsamma som att ge patienterna mer inflytande. Patientkraft och patientens delaktighet i sin egen vård är en viktig del i ett större sammanhang än om vården är privatiserad eller ej. Den svenska valfrihetsparadoxen är att när vi fritt tillåter alla bolagsformer så reglerar vi i- stället verksamhetsinnehållet. Konkurrensneutraliteten i ersättningssystemet till de olika bolagen kväver möjligheten till fri utformning.

Det är dags att avliva myten om att avregleringar och utförsäljningar i välfärden har gett oss valfrihet. Mångfalden bland utövare är större i länder där vinster regleras hårdare. Vad som behövs är ett system som förhindrar vinstläckaget, behåller valfriheten många medborgare uppskattar men inte innebär en stor övervakningsapparat.

Vad vi sett i Sverige sedan valet 2010 är ett raserat skyddsnät inom välfärden. I rasande takt har reformer skalat av lager efter lager av vad som tidigare byggts upp. Moderaterna hävdar att bättre vård är resultatet av alliansregeringens politik. Men köerna till specialistvården är långa trots kömiljarden – ett ersättningssystem som prioriterar kortare köer men riskerar att patienter med de största behoven inte får rätt vård hävdar bekymrade läkare.

Sjukvårdspersonal förverkligar sina idéer genom att starta eget, säger Tenelius. Problemet är att det är stora riskkapitalägda koncerner som blivit vinnare när välfärden privatiserats. Att bedriva välfärdsverksamhet med skattemedel är lukrativt. Rörelsemarginalerna är stora och riskerna små. Vänsterpartiets politik handlar inte om att förbjuda privata företag att bedriva skattefinansierad vård, utan om hur vi ska kunna reglera de företag landstingen anlitar. De skattemedel vi betalar för vård ska gå till vård. Att fördela vård med marknadsmekanismer fungerar dåligt. Vi ser möjligheterna i en ny bolagsform som medför att skatteläckaget försvinner och oseriösa aktörer med vinstmotiv som drivkraft kommer att lämna välfärden. Behovet av LOV försvinner därmed. Vår politik innebär en utveckling av välfärden, den utveckling som framtiden kräver. Vi anser att alla ska ha rätt till jämlik vård med god kvalitet oavsett var och av vem vården ges.

Patrik Renfors

Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman

Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1824841

God kvalité är den bästa vinsten-Debattartikel

Kullbergska sjukhusetVänsterpartiet är idag det enda parti som står upp för att bevara den svenska välfärden och dess goda kvalitet. Skattemedlen ska gå till det invånarna betalar skatt för, inte till att enskilda företag ska göra vinstuttag. I denna uppfattning har vi stöd av en majoritet av svenska folket.

God kvalitet byggs av gemensamma krafter. Vänsterpartiet värnar den svenska välfärden som vi har bidragit till att bygga upp. Idag så självklara saker som barnbidrag, pension och sjukförsäkring var vi med och drev igenom.

Offentliga välfärdstjänster ska fördelas rättvist, lika fall ska behandlas lika. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet.

Hela den offentliga sektorn upphandlar för cirka 860 miljarder. Att förvalta skattemedel är att sköta ett förtroende, ett förtroende som bygger på att solidariskt och med det bästa för oss alla utveckla välfärden på bästa sätt.

Riskkapitalbolag med kortsiktigt ägande som affärsidé medför risker för vårdtagare. Innehav av ansvarsförsäkring för eventuella skador ska vara ett minimivillkor för deltagande i en upphandling eller verksamhet inom ramen för LOV.

Patientkraft innebär att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin vård så mycket som de själva vill och kan. Det är fullt möjligt att ha valfrihet utan vinstsyftande företag. Genom vår politik ges valmöjlighet för den enskilde och många olika typer av utförare, samtidigt som resurserna går dit där de behövs.

Vi vill att demokratiska beslut ska vara en förutsättning när nya gemensamt finansierade verksamheter öppnas. Landstinget ska ha vetorätt när ny privat verksamhet vill starta för skattemedel. För oss går kvalitet för prispress.

All verksamhet inom Landstinget Sörmland ska ha god kvalitet. Professionell kunskap är nödvändig för vård, omsorg och lärande. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Det är ett nödvändigt villkor vid all privat drift av välfärdstjänster att det inte sker till priset av färre anställda eller med lägre kompetens- och etikkrav.

Vi anser helt enkelt att vinstintresset inte passar när det gäller att ge god omsorg eller vårda sjuka. Därför finns det ingen anledning att låta vinstintresset styra. Vänsterpartiet är garanten för att välfärdspolitikens mål ska vara god kvalitet.

 Debattartikel från Vänsterpartiet av

Patrik Renfors, Ordförande Vänsterpartiet Sörmland

Maud Ekman, Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Kultur på recept-öppet möte 11/10

Kulturrecept: Klezmer!

Bakgrund: Vänsterpartiets motion i Landstinget Sörmland om kultur på recept i vården behandlas i landstingsfullmäktige i oktober. Med anledning av detta vill Vänsterpartiet i Nyköping bjuda på ett högintressant kulturkafé på NK-villan i staden.

En kort föreläsning inleder med Sören Augustinsson från högskolan i Blekinge som inleder med region Skånes erfarenheter från ett försök med att skriva ut kultur på recept i vården. Resten av kvällen spelar ett av Sveriges mest kända och ösigaste klezmerband, Den Flygande Bokrullen, sin livgivande hybrid av gammal östeuropeisk judisk musik och amerikansk jazz och populärmusik.

 

Tid: Torsdagen den 11 oktober. Föreläsning 19.00. Konsert 19.45

Plats: NK-villan i Nyköping, på andra sidan av ån från Nyköpingshus

Fritt inträde

Alla är varmt välkomna!

Läs mer

”Ska vård på annan än vetenskaplig grund finansieras av offentliga medel?” -Öppet möte 11/10

”Ska vård på annan än vetenskaplig grund finansieras av offentliga medel?”

Vänsterpartiet i Vingåker anordnar ett öppet möte den 11 oktober med anledning av partiets motion till landstingsfullmäktige om att avbryta samarbetet med antroposofernas Vidarkliniken kommer upp till beslut.

Bakgrunden till motionen är ett beslut på partiets distriktsårskonferens i våras. Partiet betonar i sitt hälso- och sjukvårdspolitiska program att alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården ska möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi menar att det inte motsvaras av det avtal Landstinget Sörmland sen flera år tillbaka har med Vidarkliniken om vård med ”antroposofisk inriktning”, som det formuleras i avtalets inledning.

Vi har förstått att det finns ett stort allmänt intresse kring denna fråga, inte minst mot bakgrund av utbrotten av mässling och röda hund nyligen i de delar av Södertälje där antroposoferna har betydande företagsetableringar. Vänsterpartiet inbjuder därför till ett öppet möte kring vårt ställningstagande, med medverkan av professorn vid institutionen för neurovetenskap Dan Larhammar, Uppsala universitet, Sven-Ove Hansson, professor i filosofi vid KHT. Representanter för den gren av antroposofin som Vidarkliniken representerar har erbjudits att delta mötet, men de har avböjt.

Tid: Torsdagen 11 oktober 18.30-21.00

Plats: Åbrogården, Strykjärnet, Storgatan 55 i centrala Vingåker Kontakter: Lasse Nilsson, informationsansvarig Vänsterpartiet Vingåker Tel: 070-375 70 15, mejl: [email protected] eller [email protected]

 

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland-landsting

Satsningar inom vård och hälsa – glädjande besked anser Vänsterpartiet!

Idag har vi fått veta att majoriteten i Landstinget Sörmland kommer att föreslå en skattehöjning för 2013. Det är oerhört glädjande att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet nu kommit fram till samma slutsats som Vänsterpartiet redan tidigare framfört, bland annat i förra årets budgetförslag.

Majoriteten beskriver eftersatta behov men lägger samtidigt fram sparkrav. Detta ser vi som en bekräftelse på att höjningen av skatten skulle gjorts redan tidigare, som Vänsterpartiet föreslagit.

Sörmlänningar ska kunna lita på kvaliteten inom Landstinget. En hälso- och sjukvård i ständig medicinsk/teknisk utveckling och ökad efterfrågan på vård medför kostnadsökningar för landstinget. Flera verksamheter har en ansträngd personalsituation. Nu avser majoriteten att skapa resurser för ett nödvändigt förändrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården.

Vi inom Vänsterpartiet kommer att fortsätta att kämpa för resurser till förebyggande hälsovård, satsningar på barn- och ungas psykiska hälsa och bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen inom olika områden. Allt med syftet att sörmlänningarnas hälsa ska förbättras! Vi återkommer till Vänsterpartiets prioritetringar i vårt budgetförslag för 2013-2015.

Maud Ekman
Gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget

Kullbergska sjukhuset ska inte privatiseras

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 11/6-12

Hälso och sjukvården i Sverige bygger på en solidariskt finansierad sjukvård i offentlig regi. I Sverige privatiseras vården av ideologiska skäl under täckmanteln av att privat verksamhet är mer effektiv än offentlig verksamhet. Det är ett påstående som saknar vetenskaplig grund men används ofta som argument för att genomföra utförsäljningar av offentlig vård och att överlåta offentlig verksamhet i privat regi. Vänsterns uppfattning är att vården skall bedrivas i offentlig regi och inte utlämnas åt privata vinstintressen. Denna uppfattning delas av en stor del av befolkningen i Sverige enligt olika undersökningar.

Det finns flera skäl för detta. Hälso och sjukvården utgör en av hörnstenarna i den svenska välfärdsmodellen som garanterar rätten till en god hälso- och sjukvård till alla oavsett inkomst, social status, kön, etnisk bakgrund eller bostadsort. Man får sammanhållna vårdkedjor, har offentlig insyn i verksamheterna och kan vara säker på att det är behoven som styr vården, inte vinstintressena. Därför anser Vänsterpartiet att hälso och sjukvården i princip skall bedrivas i offentlig regi.

Vänsterpartiets uppfattning om vården och driften av sjukhusen i Sörmland utgår från att vi ska behålla tre opererande sjukhus i länet och att dessa tre sjukhus ses som samverkande delar i en helhet. Det betyder att vi vill behålla och utveckla Kullbergska sjukhuset som akut och opererande sjukhus. Kullbergska sjukhuset har idag ett upptagningsområde på cirka 60 000 personer och välrenommerade verksamheter som fått mycket beröm och uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas hjärtsjukvård, höft- och knäledsledsoperationer samt strokevård. Samtidigt finns öppenvårdsverksamhet som gör Kullbergska till ett bra närsjukhus. De positiva satsningarna på förebyggande hälsovård och mobilt team för vård av multisjuka äldre har till exempel uppmärksammats i Katrineholms-Kurirens väl genomförda artikelserie om sjukvården.

Utvecklingsarbete pågår ständigt inom hälso- och sjukvården och nya medicinska rön gör att kostnaderna och kraven ökar.  Men det behövs samordning och specialisering för att möta medborgarnas behov i hela länet. Därför anser vi att det är viktigt att Kullbergska sjukhuset även forstättningsvis drivs i offentlig regi. Vi är inte heller främmande för att en skattehöjning kan behövas för att garantera kvaliteten i vården och genomföra förbättringar som på sikt kan minska kostnaderna.

Maud Ekman, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget Sörmland

Lotta Back och Tony Rosendahl, Vänsterpartiet Katrineholm

http://kkuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1461982

Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv