Uncategorized

En ny sjukförsäkring

För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning.med_ElinaLinna-_MG_5946_110x11011

För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning.

Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen. Det vill säga den regel som nuvarande regering infört och som efter 550 dagar kastar ut folk från försäkringen oavsett om den sjuke återfått arbetsförmågan eller inte.

Den moderatledda regeringen har skapat ett otryggt system för att få människor att lämna sjukförsäkringen, minska statens utgifter och möjliggöra skattesänkningar.

Utgångspunkten i vårt förslag är att vi aldrig kommer att lämna någon människa i sticket! Det är också anledningen till att vi har övervägt en åldersgräns för när en person tidigast kan erbjudas förtida pension. Vi vill inte ge upp om en enda människa innan alla möjligheter är uttömda. Alla har rätt till rimliga livsvillkor, att bidra i samhället och ha en egen försörjning.

Regeringens stelbenta tidsgränser vill vi ersätta med tydliggöranden om när individen ska ha rätt att få aktiva insatser. Människor ska inte lämnas kvar i sjukpenning hur länge som helst utan erbjudas individuellt anpassade åtgärder med uppföljning tillbaka till arbete. Vi har i vårt förslag koncentrerat oss på de förändringar vi vill göra i förhållande till dagens bristfälliga regler. Vi kommer inte att genomföra några förändringar för den lilla grupp svårt sjuka personer som har stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga. Däremot finns alldeles för många unga funktionsnedsatta människor som inte har fått möjlighet att bidra och delta i arbetslivet på sina villkor. Detta vill vi ändra på bland annat genom ökad flexibilitet i sjukförsäkringen.

Vår nya sjukförsäkring innehåller bland annat följande delar:

En individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag. Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid.

Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren och den enskilde. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade. Vi vill se över krav och incitament riktade mot Försäkringskassan och ansvariga myndigheter för att den enskilda ska få de insatser de har rätt till.

Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. I- stället ska det senast efter sex månader göras en fördjupad utredning om möjligheterna till att återgå i arbete. Olika alternativ ska finnas. Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter. Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenligt.

Vi vill göra det möjligt att bedriva deltidsstudier och få sjukpenning på deltid, i ett första skede på halvtid.

Vi vill inrätta MOA-kontor – Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Människor ska ha en dörr in.

För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.

Vi vill erbjuda de människor som utförsäkrats och lämnats i sticket av regeringen en rehabiliteringspenning, aktiv rehabilitering eller andra insatser från Arbetsförmedlingen så att de ges reella möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden igen.

Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid. Det finns sjukdomstillstånd där människor under perioder kan behöva få fortsatt sjukskrivning när återkommande prövning kan påverka sjukdomstillståndet negativt.

Vår utgångspunkt är att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Det är grunden när vi nu påbörjar arbetet med att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

Caroline Helmersson Ohlsson (S)

Gunvor G Ericson (MP)

Elina Linna (V)

Sörmländska riksdagsledamöter

Kopiera länk