• Jonas Sjöstedt

Uncategorized

1 2 3 11

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Sörmland 26/3-12

På Vänsterpartiet sörmlands årsmöte 25/3 på Åsa Folkhögskola i Sköldinge valdes Patrik Renfors till ny distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland. Patrik Renfors, 37 år, arbetar som elektriker på SSAB i Oxelösund. Han har en lång politisk och facklig bakgrund och är gruppledare för Vänsterpartiet i Oxelösund där Vänsterpartiet ingår i majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna.

Den nya Styrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Patrik Renfors

Ordförande:

Patrik Renfors, Oxelösund

Ledamöter:

Ingela Wahlstam, Oxelösund
Maud Ekman, Eskilstuna
Anita Salminen, Gnesta
Staffan Folke, Nyköping
Håkan Johansson, Nyköping
Alar Kuutmann, Eskilstuna

Ersättare:

Kerstin Soläng, Flen
Anders Simme, Gnesta

Vänsterpartiets årsmöte beslutade även om att Vänsterpartiet Sörmland skall verka för att avveckla landstingets samarbete med Vidarkliniken i Järna. Enligt Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program skall-” Alla behandlingsmetoder och läkemedel som används inom den offentligt finansierade vården möta högt ställda kvalitetskrav och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Detta tillsammans med de frågetecken som finns runt klinikens verksamhet vad gäller bla. utskrivning av preparat utan tillstånd, vägran att vaccinera barn mot mässling samt att Vänsterpartiet vill ha en skattefinansierad och offentlig driven vård låg till grund för beslutet.

 

Kontakt
Patrik Renfors
Distriktsordförande
070-537 91 99

 

Tony Rosendahl
Distriktsombudsman
070-259 26 38

 

 

V ska in på den politiska kartan igen

Jonas Sjöstedt i Eskilstuna Kuriren

Partikongressen i Uppsala blev startpunkten för ett radikalare och mer angeläget vänsterparti i svensk politik. På många områden valde kongressen att skärpa och utveckla våra ståndpunkter. För mig som partiordförande är det en mycket god grund att stå på inför det arbete som nu stundar.

Jonas Sjöstedt

Kongressen beslutade att ge partistyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt miljöpolitiskt program. I anslutning till det underströks även vikten av att koppla partiets miljöpolitik till ekonomin och jobben. Vi ska också ta fram ett strategidokument för tågtrafiken. Det är viktiga uppgifter. Under alltför lång tid har debatten om miljö- och klimatfrågorna saknat det övergripande rättviseperspektivet. Nu blir det Vänsterpartiets uppdrag att rätta till det.

Vi ska bli det gröna alternativet som ser utvecklingsmöjligheterna i en radikal miljöpolitik.

I flera beslut valde kongressen att skärpa och förtydliga partiets linje när det gäller arbetstidsförkortning. Det är en diskussion som måste upp på den politiska dagordningen. Genom en generell arbetstidsförkortning kan fler sättas i arbete och de som arbetar få mer tid att leva. Det är därför som Vänsterpartiet arbetar för sex timmars arbetsdag.

Vi behöver sätta fler i arbete. Lösningen på arbetslösheten ligger dock inte i att försvaga de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Vi menar att fast anställning ska vara normaltillståndet, inte korta vikariat och inhopp. Det var också därför som kongressen valde att ytterligare förstärka partiets motstånd mot bemanningsföretag.

Vi ska också göra en översyn av partiets skolpolitik. Det är en missuppfattning att vänsterns syn på skolan präglas av flum. I själva verket finns det inget annat parti som är så fokuserat på kunskapsinnehållet i undervisningen. Bilden av oss har dock inte präglats av detta och det behöver rättas till.

Kongressen valde också att ta ställning för att grund- och gymnasieskolan ska förstatligas. Detta är ett tydligt ställningstagande för nationell likvärdighet. I dag är kvalitetsskillnaderna mellan olika kommuner ofta alldeles för stora. Alla elever ska ha samma rätt till en god skolgång. Det ska inte avgöras av var i landet man bor.

Det är med stor entusiasm som jag och hela partiledningen nu tar oss an dessa uppgifter. Vi ska sätta Vänsterpartiet på den politiska kartan igen. Grunden för det arbetet lades av kongressen. Nu är det upp till oss att göra konkret politik av besluten. Det arbetet börjar nu.

Jonas Sjöstedt (V)

Partiledare

http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1336931-v-ska-in-pa-den-politiska-kartan-igen

DÅK: Ändrat datum

Kallese till distriktsårskonferens 2012

Datum: 25/3-12 (Ändrat från 24/3)

Plats: Åsa Folkhögskola Sköldinge

Tid: 10:00 (Kaffe och smörgås från 9:30)

På dagordningen:

 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning
 • Landstingsfullmäktigegruppens rapport
 • Verksamhetsplan
 • Inkomna motioner

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den 11 februari Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet. Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på [email protected]

Välkomna!

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Yttrande från Vänsterpartiet i regionfrågan

Landstingsstyrelsen 120117

 Yttrande från Vänsterpartiet

Maud Ekman: Gruppledare för V i landstinget Sörmland

§ 4. Ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun

Vänsterpartiet vidhåller vårt tidigare ställningstagande att vi stödjer en regionbildning enligt förslaget om sammanslagning av Södermanlands, Örebro och Västmanlands län, men vi vill särskilt betona möjligheten för Östergötland att ansluta sig. Vi är inte heller främmande för att Uppsala län ska kunna ingå i framtiden.

En regionbildning i Mälardalen – Östra Svealand är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling i vårt område så att inte huvudstadregionen fortsätter att växa ohämmat medan småkommunerna i vår region – och utanför den –  krymper. Gemensamma satsningar på infrastruktur, utbildning och arbetsmarknad är nödvändiga för att hela regionen ska växa. Vi behöver också bli en starkare förhandlingspart i förhållande till Stockholm och till staten. En positiv utveckling i vår region är också till fördel för angränsande kommuner och län som kan pendla till vår arbetsmarknad när infrastrukturen förstärks.

 Den demokratiska processen

Vi hade önskat få en förlängning av processen så att alla kommunfullmäktige i de aktuella länen hade haft möjlighet att behandla frågan, vilket alla remissvar har efterlyst. Men i remissvaren från alla tre länen finns en majoritet för att gå vidare med ansökan om en gemensam region. Endast Degerfors kommun i Örebro län säger nej och endast Kungörs kommun i Västmanlands län – båda med hänvisning till brister i den demokratiska processen.

I Sörmland har Gnesta och Trosa sagt nej och redan påbörjat en process att ansöka om att få tillhöra Stockholms län – alltså i vilket fall som helst som man måste tolka det. Nyköping har också sagt nej, men vår bedömning är att de definitivt skulle ändra sitt ställningstagande om Östergötland kommer med i vår region. Majoriteten i våra tre län anser det vara en nödvändig utveckling ur landstingens och de allra flesta kommunernas perspektiv.

Alla kommuner betonar fortsatt samarbete med Stockholm, men vi behöver bli en starkare samarbetspartner i förhållande till huvudstaden.

Vi anser att det är ett bra initiativ som tagits av våra tre landsting, vilket har satt fart på diskussionerna. I framtiden får vi möjlighet att ta ställning till en remiss utifrån de olika synpunkter som kommer in till regeringen.

Infrastruktursatsningar

Satsningar på kollektivtrafik är nödvändiga för att hela vår region ska leva och för att vi ska kunna nå upp till antagna miljömål inför 2020. Både Ostlänken och Västra stambanan behöver förstärkas för att vi ska kunna bli en del av starkare gemensam arbetsmarknad. Dessutom behövs satsningar på ett bättre regional spårbunden trafik.

Vi anser att yttrandena från Katrineholm, Vingåker och Flen är kloka som betonar infrastrukturen och samstämmigheten med Trafikverkets Region Öst där Uppsala och Östergötland ingår utöver Södermanland, Västmanland och Örebro.  En sådan region skulle också bli lagom stor med ca 1,5 miljoner invånare.

Hälso- och sjukvård, utbildning

För kommunerna är en väl fungerande primärvård och närvård det allra viktigaste.  När det gäller den specialiserade vården kommer samarbete och ansvarsfördelning att behövas mellan alla våra sjukhus i regionen. Samarbete kommer naturligtvis att behövas även utanför vår region hur den än kommer att se ut. Men staten måste ta sitt ansvar för hur den högspecialiserade vården ska organiseras för att vara en resurs för hela landet..

Även den högre utbildningen är mycket viktig för regionens utveckling och en höjning av medborgarnas utbildningsnivå. Örebro universitet och Mälardalen högskola i Västerås och Eskilstuna är av mycket stor betydelse för vårt område, medan universiteten i Uppsala, Linköping och Stockholm fortsätter att vara en tillgång både för vår region och hela landet.

Landsting och kommuner måste ta initiativ till formerna för sin regionbildning, men en framtida och hållbar regionindelning kan inte enbart byggas underifrån. Det är regeringen som ansvarar för helheten och har det yttersta ansvaret för att högspecialiserad vård, forskning och utbildning också kan stämma överens med statens organisering.

Maud Ekman, gruppledare Vänsterpartiet

Ersättare i Landstingsstyrelsen

Rapport från Vänsterpartiets kongress i Uppsala

Vänsterpartiets 39:e kongress hölls i Uppsala mellan den 5-8 januari. Sörmlandsvänstern representerades av 6 ledamöter, en ersättare och en ombudsman. Det var på många sätt en lyckad kongress

På bilden från vänster: V-sörmlands Ombudsman Tony Rosendahl, Ordförande Ung vänster Sörmland Linn Rosenborg, legenden CH Hermansson, Politisk sekreterare Eskilstuna Joel Hamberg och ordförande DS-sörmland Patrik Renfors.

med val av ny partiledare, konkreta beslut i flera frågor och framförallt högt i tak och med en mycket god stämning.

Lars Ohly höll sitt avskedstal, kanske ett av de bästa han hållit. Han tog upp bla. klassfrågorna, feminismen, främlingsfientligheten och den raserade välfärden.

Partiledarskapet

Första dagen, den 5 januari, var frågan om delat ledarskap den överlägset hetaste och mest debatterade. Sörmlands distriktet, som förespråkade ett delat ledarskap, företräddes bland annat av Maria Forsberg från Eskilstuna.

– Vi står inför en tid av förändring. Vi måste våga förnya, utmana och vara moderna för att tilltala fler. Ett delat ledarskap står för allt det.

Partiledarfrågan debatterades därefter flitigt och om man hade gått på antalet talare som pläderade för delat partiledarskap och applåderna så hade man trott att det var klart. Överraskande nog visade det sig när det var dags för omröstning att det var partistyrelsens linje att behålla de nuvarande stadgarna, dvs. en partiordförande, som vann med röstsiffrorna 115-107. Som ett resultat av detta så drog Ulla Andersson tillbaka sin kandidatur. Därmed kom partiledarvalet att stå mellan Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca.

Maria Forsberg från Eskilstuna pläderade som första person för Jonas Sjöstedt. Därefter följde ett antal talare, däribland delegationsledaren Patrik Renfors, som pläderade för kandidaterna, varav de flesta talade för Sjöstedt. 179 röster på Jonas Sjöstedt och 39 röster på Rossana Dinamarca. Sjöstedt fick därmed ett starkt stöd av kongressen vilket han och partiet nu tar med sig när arbetet med att utveckla politiken och växa som parti tar fart.

De övriga partiledarkandidaterna valdes in i partistyrelsen.

Lotta Fornarve från Oxelösund valdes in som ordinarie ledamot i partistyrelsen

Läs mer

Sörmlandsradion om kongressen

Två män vid en dator.

På torsdag inleds V-kongressen både Patrik Renfors och Staffan Folke kommer att delta.

Foto: Urban Hedqvist /Sveriges Rad

Imorgon börjar Vänsterpartiets kongress i Uppsala. En av de stora frågorna som avgörs då är vem eller vilka som blir partiledare efter Lars Ohly. Dessutom kommer flera motioner från sörmlandsdistriktet att diskuteras.

Kallelse till Distriktsårskonferens 24/3-12

Kallese till distriktsårskonferens 2012

Datum: 24/3-12

Plats: Åsa Folkhögskola Sköldinge

Tid: 10:00

På dagordningen:

 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse
 • Distriktsstyrelsens ekonomiska rapport
 • Revisorernas berättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Val av distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning
 • Landstingsfullmäktigegruppens rapport
 • Verksamhetsplan
 • Inkomna motioner

Motioner skall ha inkommit till distriktsstyrelsen senast den  11 februari
Antal ombud per förening meddelas efter årsskiftet.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Maria Forsberg på
[email protected]

Välkomna!

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Genom
Tony Rosendahl
Distriktsombudsman
22/12-12

Jonas Sjöstedt: Europakten för oss närmare en euro ingen vill ha

Opinionen för att införa euron i Sverige är rekordlåg visar SCB:s senaste mätning. Endast elva procent av befolkningen vill byta ut kronan.
Samtidigt finns det tydliga tecken på att regeringen, med Reinfeldt i spetsen, vill föra in Sverige i ett fördjupat ekonomiskt samarbete som till stora delar består av just den EMU-politik folket sagt nej till och som i dagsläget över 80 procent av befolkningen motsätter sig.
Reinfeldt måste komma med tydliga besked om vad som håller på att ske och hålla Sverige utanför pakten. EU-toppmötet i Bryssel början av december resulterade i en mellanstatlig europakt som ska skrivas under i mars nästa år. I praktiken innebär pakten att de länder som inte har euron och som ansluter sig underställer sig centrala delar av den EMU-politik som vi folkomröstat om.

En del av pakten innebär att euroländerna ska kunna få lån via IMF på ytterligare 200 miljarder euro. Av dessa ska en fjärdedel komma från länder som inte har euron, däribland Sverige. Riksbankschefen Stefan Ingves vill att Sverige åtar sig att låna ut upp till 100 miljarder kronor. Det är otroligt mycket pengar.

Vi i Vänsterpartiet är inte principiella motståndare till att låna ut pengar till andra länder. I närtid har vi till exempel sagt ja till att låna ut pengar till Island och Lettland. Däremot måste vi först veta vilka andra länder som är med, till vilka länder lånen ska gå och hur villkoren ser ut.
För vi kommer inte att ställa oss bakom lån där man kräver privatiseringar, avregleringar och att välfärdssystem slås sönder. När frågan om lånet till euroländerna var uppe i riksdagens EU-nämnd var majoriteten beredd att skriva under en blank check. Nu vet vi lite mer och det finns god fog att känna stor oro. Sverige ska ta över en del av eurozonens risker via det nya IMF-lånet. I praktiken innebär det att vi närmar oss euron. Men Sverige och Europa har inget att vinna på att vi ansluter oss till en valutaunion som är ett grundligt fiasko.

Läs mer

Valberedningen föreslår Jonas Sjöstedt

jonas

Valberedningen föreslår Jonas Sjöstedt till ny partiledare för Vänsterpartiet. En karismatisk och påläst vinnare, säger Elise Norberg.

Jonas Sjöstedt, 46 år, har en lång och gedigen erfarenhet. Han har tidigare varit EU-parlamentariker och suttit i partistyrelsen. Nu är han riksdagsledamot, och ledamot i riksdagens EU-nämnd. Han är även suppleant i utrikesutskottet och trafikutskottet.

– Jonas Sjöstedt är karismatisk och påläst. Vi tror att han är den som är bäst lämpad att leda Vänsterpartiet till valframgångar och ökat politiskt inflytande, säger valberedningens sammankallande, Elise Norberg Pilhem.

Jonas Sjöstedt är den av de fyra kandidaterna som mottagit flest nomineringar till partiledare. Enligt valberedningen tyder det på brett stöd i partiet, något som behövs för ett framgångsrikt arbete.

– Jonas är populär. Han åtnjuter stort stöd i partiet, men vi tror att han även har ett högt förtroende bland människor i allmänhet. Vi är övertygade om att han kan öka stödet för Vänsterpartiet hos fler, säger Elise Norberg Pilhem.

– – – – –

Namn: Tor Jonas Sjöstedt

Född: 25 december 1964 (46 år)

Familj: gift, tre barn

Nuvarande uppdrag: riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden, suppleant i trafikutskottet, suppleant i utrikesutskottet

Tidigare: Medlem i Vänsterpartiet sedan 1983. Metallarbetare. Suttit i EU-parlamentet och i partistyrelsen. Har även varit aktiv i facket, miljörörelsen och EU-motståndet.

Han är även författare till flera böcker.

1 2 3 11
Bli medlem idag!
Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq
Arkiv