artikel

Prioritera kvinnors löner

En förskollärare gör ett mer kvalificerat jobb än en ingenjör men har nästa tvåtusen mindre i månadslön. Det visar en lönekartläggning från Eskilstuna kommun. Totalt har 23 kvinnodominerande grupper lägre löner än jämförbara yrken där män dominerar.
Detta är ingen tillfällighet. Detta är ingenting som är unikt för Eskilstuna kommun. Enligt jämställdhetslagen ska alla arbetsgivare med fler än tio anställda genomföra lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga yrken. Kvinnor diskrimineras systematiskt på arbetsmarknaden och tvingas genomgående att acceptera sämre anställningsvillkor än män. Allra sämst villkor har kvinnor i LO-yrken.

Kvinnors arbete betraktas fortfarande i hög grad som något av en bisyssla medan männens
förvärvsarbete är något huvudsakligt. Män förväntas arbeta heltid och prioritera förvärvsarbete före oavlönat arbete. Kvinnor förväntas prioritera ansvar för barn och hushållsarbete och mer i mån av tid ägna sig åt förvärvsarbete. Män förväntas behöva en inkomst för att klara en försörjning medan kvinnors inkomst ses som ett extra tillskott till hushållskassan.

Priset är högt: Kvinnor får betala med lägre löner, otrygga anställningar, högre
deltidsarbetslöshet och mindre makt och inflytande än män. Orättvisor som i förlängningen också för med sig lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen, lägre pensioner samt mindre möjlighet till utveckling i arbetet.

Sett över hela arbetsmarknaden tjänar kvinnor mindre än män och de orättvisa löneskillnaderna har varit konstant det senaste decenniet. All statistik pekar på att yrkesgrupp förklarar det mesta av löneskillnaden och att kvinnors arbete systematiskt anses mindre värt än mäns arbete. Med andra ord; kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden för att de är kvinnor.

Det behövs en rad åtgärder för att komma tillrätta med att kvinnor tjänar mindre än män. En av de viktigaste insatserna är mer resurser till offentlig sektor. De förstärkningar av statsbidragen som finns med i årets budget är ett steg för att skapa utrymme för höjda löner i kvinnodominerade yrken.
Jämställdhetslagen måste också bli skarpare så att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar. JämO behöver mer resurser för att kunna följa upp att lagen följs.

Lönekartläggningen i Eskilstuna kommun visar med all tydlighet att det inte är något olycksfall i arbetet att kvinnor har lägre lön än män. Som vänsterpartister tänker vi inte accepter det.
Vi kommer att arbeta för att den offentliga sektorn får mer resurser i syfte att höja kvinnors löner.
Som arbetsgivarpart i kommuner och landsting kommer vi att prioritera höjningar av kvinnors löner.

Conny Jacobsson, Nyköping
Madelene Gillquist, Katrineholm
Sara Molander; Eskilstuna
Ledamöter i vänsterpartiets distriktsstyrelse

Kopiera länk