artikel

Har vi några miljöproblem om 25 år?

Går det att lösa alla miljöproblem på 25 år? Ja, förhoppningen är att vi kan det. 1999 fick vi i Sverige miljömål där det klart och tydligt var uttalat att alla miljöproblem i Sverige inom en generation ska vara lösta. I år har det varit dags att se över hur det går. Klarar vi att hantera denna uppgift? Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram miljömålspropositionen där det beskrivs hur det går med arbetet samt vilka ytterligare åtgärder som måste till för att vi ska lyckas lämna över en bättre, renare och mer hälsosam miljö till nästa generation.
I miljömålspropositionen gås varje miljömål systematiskt igenom. En del frågor är enkla. Här handlar det exempelvis om att förbättra avloppssystem och rening. Andra är mycket mer komplexa då miljöproblemen uppkommit genom sättet vi byggt upp vårt samhälle på. Här är möjligheten till förändring mycket svårare.

I miljömålsproppen har vi ändå pekat ut ett antal strukturförändringar som måste till om vi ska kunna uppnå en hållbar ekologisk utveckling. Exempelvis måste transportsystemet förändras grundligt. Det fysiska transportsystemet måste minska. Detta betyder inte att vi ska ha en minskad rörlighet, men i dagens moderna samhälle finns fullgoda alternativ. Den totala energiförbrukningen måste också minska. I takt med att välfärden globalt sett faktiskt ökar finns teknik och system som innebär att energiförbrukningen inte måste öka i samma takt. Det går att bygga ökad välfärd på en mindre mängd energi. De totala avfallsmängderna ska inte öka. Också här finns alternativ. Det går att återanvända och återvinna.

Miljötillståndet i haven har varit och är katastrofal. Insatser för att minska utsläpp från punktkällor har under de senaste åren gjorts vilket har lett till en viss minskning av utsläpp av exempelvis kväve och fosfor. Detta är inte tillräckligt så vi fortsätter att minska utsläppen av dessa ämnen genom att satsa på kretsloppsbaserade VA-system och öka anläggning av våtmarker. När det gäller fiskebestånden så har också där vissa åtgärder vidtagits för att ge ett ökat skydd för dessa. I miljömålspropositionen tas ytterligare krafttag och vi har kommit överens om att 14 nya marina reservat ska bildas till år 2010. 7 havsområden ska ha permanent fiskeförbud. Samtidigt främjar vi det kustnära fisket.

Det här är bara några exempel. Miljömålspropositionen innehåller mängder med förslag till åtgärder. Om Miljömålen ska kunna uppfyllas krävs ändå ett par avgörande ställningstaganden;

• Strukturförändringar måste genomföras. Energisystem och transportsystem kan inte vara utformade på ett sätt som förutsätter oändliga resurser. Det finns begränsat med luft, vatten och mark så det anspråk vi tar genom samhällsbyggandet måste vara effektivt och hållbart.

• Det måste finnas medel för att flera av miljömålen ska kunna uppfyllas. Här handlar det främst om kommuner och Länsstyrelser som har det operativa ansvaret för genomförandet i slutänden. Vänsterpartiet avser i framtida budgetdiskussioner föra fram detta.

• Miljöproblemen är inte begränsade till Sveriges gränser. Klimatfrågan, luftföroreningar och övergödningen av hav och sjöar är ett par exempel på miljöproblem där gemensamma insatser måste till. Här är det samarbetet med andra stater, genom EU och internationellt av största vikt. Sverige måste fortsätta lägga stor kraft på att tillsammans med andra progressiva politiska krafter inom EU eller i internationella sammanhang utvecklar och skärper miljöpolitik. Och framför allt måste Sverige fortsätta går före som gott exempel där hög miljöhänsyn är förenligt med god välfärd.

Det viktigaste budskapet som vi ändå har med Miljömålspropositionen anser vi i vänsterpartiet ändå vara att det är möjligt! Miljöproblemen kan hanteras. Det finns möjligheten att minska utsläpp av förorenande ämnen till luft, mark och vatten. Den biologiska mångfalden på land och i hav kan bevaras och förbättras. Jorden och skogen kan brukas på ett sätt där produktion och miljöhänsyn kan samsas. Det är inte helt enkelt men genom ökad kunskap, engagemang, intresse och politiskt mod och så är det möjligt!

Kjell-Erik Karlsson, riksdagsledamot (v)
David Aronsson, miljöansvarig v-sörmland

Kopiera länk