artikel

Arbete – Demokrati – Rättvisa

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vårt mål är att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle befriat från klass- köns och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Arbete är grunden för all välfärd. Rätten till arbete gäller alla oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är en viktig del av arbetsmarknaden. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i den offentliga sektorn är en vinst för hela samhället. Vänsterpartiet verkar för att skapa 200 000 nya jobb i offentlig sektor. För Södermanlands del innebär det ungefär 6000 nya jobb. Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur, bostadsbyggande och för fysisk handikappanpassning skapar nya jobb både inom dem offentliga och inom den privata sektorn också i Sörmland.

Demokratin måste genomsyra hela samhället. Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt. Vänsterpartiet är emot privatiseringar av offentlig verksamhet och vill återföra tidigare privatiserade verksamheter till den gemensamma sektorn.   

Rättvisa innebär att det är människors behov som ska vara styrande när det gäller fördelningen av välfärd. Välfärden ska finansieras med skatt efter bärkraft, inte med höjda taxor och avgifter. Vår gemensamma sektor behöver växa som andel av den totala ekonomin.

Respekten för folkvalda måste återupprättas, vänsterpartiet är mot orimligt höga politikerarvoden. Vi har varit pådrivande i att sänka arvoden för hel- och deltidsförtroendevalda. Det är viktigt att dessa arvoden inte höjs under kommande mandatperiod.

Omvärldsanalys

Många viktiga frågor i Sörmland och Landstinget Sörmland styrs av regering och riksdag genom lagstiftning och stadsbudget, utvecklingen av skatteintäkter och tillgång på arbetskraft.

 Allt fler människor är i behov av vård och omsorg. De stora åldersgrupperna födda på 40 talet lämnar arbetslivet, andelen äldre i befolkningen ökar. Det handlar inte bara om en ökad ohälsa utan också om ökade möjligheter till behandling och att befolkningen blir allt äldre. Vi vet att en stor del av hälso- och sjukvården är beroende av närhet och kontinuitet. Det finns emellertid samtidigt ett behov av samordning av den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Vi menar att det är möjligt att kombinera dessa behov. För att klara framtidens hälso- sjukvård krävs insatser för bättre hälsa men också resurser för en stärkt hälso- och sjukvård. Det förutsätter att regering och riksdag tillför nya resurser till kommuner och landsting. Det förutsätter också att inga nya ofinansierade uppgifter läggs på kommuner och landsting.

Oavsätt framtida regionindelning och ekonomiska resurser till vård och omsorg står kommuner och landsting inför en stor brist på läkare framförallt inom primärvård, psykiatri och rehabilitering. För att klara framtidens sjukvård krävs fler utbildningsplatser för läkare och andra nyckelgrupper som idag saknas. Vi har också ett ansvar för att höja statusen på dessa områden så att fler läkare och övrig personal väljer att specialisera sig i allmän medicin, geriatrik och psykiatri.

Landstinget Sörmland har i dag en relativt sett låg skatt. Om behoven fortsätter att öka och statsbidrag och skatteintäkter inte ökar i samma takt kommer det att bli nödvändigt med en höjning av landstingsskatten för att kunna ge alla patienter inom primärvården och psykiatrin en god hälso- och sjukvård på lika villkor.

REGIONALA FRÅGOR

 

 Det är viktigt med både ett lokalt och regionalt perspektiv på politiska frågor. Det är vi som medborgare i länet som  har störst kunskap om vilka behov som finns i vårt område och som bäst kan bedöma vad som krävs för att möta dessa behov och skapa en bra utveckling

Under mandatperioden kommer den statliga utredningen som kallas ansvarskommittén att lägga fram sitt förslag om regionindelning. Utredningens resultat måste betraktas både ur demokratisk- och effektivitetsperspektiv. Vi menar att demokratin kan öka om ansvarsfördelningen blir tydlig. För Sörmlands del kommer frågan, om vilken eventuell ny region vi skall tillhöra, att vara en mycket viktig fråga. Närheten till medborgarna och de demokratiska aspekterna ska vara grunden för den geografiska inledningen. Justering av länsgränserna är tänkbara där de inte försvårar folklig medverkan eller demokratiskt styre.

 

Ett offentligt ägande i kombination med lokal förvaltning och demokrati kan vara en framgångsväg för utvecklandet av arbetsmarknaden. Utvecklandet av den ekonomiska demokratin ser vi som en förutsättning för en ökad tillväxt, en stabil arbetsmarknad och en offensiv offentlig sektor.

Vänsterpartiet arbetar för

– att förstärka formerna för en deltagande demokrati

– ett direktvalt regionfullmäktige med beskattningsrätt

 

 

Miljö

Både människors hälsa och naturen påverkas negativt av brister i miljön. Många gånger står mänsklig aktivitet och ekonomisk utveckling i konflikt med en hållbar miljö. Vi måste därför arbeta för en regional utveckling med god levnadsnivå som inte samtidigt försämrar för framtida generationer. Landstinget i Sörmland förfogar över stora resurser genom sitt ägande och sin upphandling av varor och tjänster. Denna resurs vill vänsterpartiet använda för att främja jämställdhet, integration och en bra miljö.

En viktig fråga för länets invånare under kommande mandatperiod är ledningen för naturgas genom länet. Naturgas (fossilgas) har i olika sammanhang framhävts som ett komplement och idag planeras en gasledning genom Sörmland. Vi anser att fossilgasnätetinte ska byggas ut. Däremot kan landstinget och regionen engagera sig mer i användandet och utveckling av biogas från bl a jordbrukets växtspill. Landstinget måste aktivt delta i energieffektivisering inom sina verksamheter och på så sätt bidra till minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen och lägre drift- och underhållskostnader.

Hamnen i Oxelösund och flygplatsen i Nyköping är viktiga för länets utveckling men vänsterpartiet anser att långsiktig hållbarhet ska vara vägledande också vid framtida beslut för dessa verksamheter.

Vänsterpartiet arbetar för

– förnyelsebara energikällor

– ingen gasledning genom Sörmland

– att utveckla användningen av redan befintlig hamn i Oxelösund och flygplats i Nyköping med långsiktig hållbarhet

 

 

Kollektivtrafik

 

Infrastrukturen är av stor betydelse för en läns utveckling. Vänsterpartiets trafikpolitik underordnas de övergripande miljömålen och syftar långsiktigt till att skapa ett effektivt, miljöanpassat och hållbart transportsystem. En viktig förutsättning är en god samhällsplanering som aktivt bidrar till att minska behovet av transporter.

Det är nödvändigt att utveckla kollektivtrafiken för att förbättra miljön och minska bilismens negativa miljöpåverkan. I en väl fungerande infrastruktur förutsätts att transporterna är effektiva och med en god försörjning i hela länet. Detta förutsätter också att färdtjänsten ska vara lika för alla i hela länet. Kollektivtrafiken måste anpassas så att den fungerar som ett attraktivt alternativ till bil vid pendling. En väl fungerande och vidareutvecklad kollektivtrafik inom regionen samt ett väl underhållet vägnät har stor betydelse för sörmlänningars möjlighet att ta till vara arbetstillfällen och utbildning inom såväl som utom regionen. Men först och främst vill vänsterpartiet konsekvent satsa på järnvägstrafiken. Om vi ska få fler att ta tåget räcker det inte med en välbyggd infrastruktur på spårsidan. Det krävs också välfungerande tåg med hög driftsäkerhet och tåg som kommer och går i tid. Turtätheten måste förbättras. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att utbyggnaden av Östlänken snabbas på. Vårt krav om utredningen om persontrafik på TGOJ-banan är mer behövlig än någonsin. För att kunna använda de kollektiva pendlingsmöjligheter som redan finns över länsgränsen behöver kollektivtrafiken som helhet, samt den lokala i länets kommuner, förbättras betydligt och samordnas.

 

Vänsterpartiet arbetar för att

– förbättrade ägardirektiv för kollektivtrafiken

– nya spår och snabbtåg på Södra stambanan, Ostlänken

– spårbunden regional tågtrafik

– fortsatt utredning om persontrafik på TGOJ-banan

– avgiftsfri busstrafik för barn och ungdomar samt pensionärer

 

Kultur

Ett rikt och folkligt förankrat kulturliv är en förutsättning för personlig självkänsla och en känsla av samhörighet i det län du bor i. Det är idag viktigare än någonsin att kulturen ges en central roll i samhällsplaneringen och i den offentliga sektorn. Kultur hör helt enkelt ihop med god livskvalitet och är därmed en viktig del i länspolitiken. Barn, ungdom, sjuka och människor med funktionshinder ska prioriteras i kulturutbytet. Ett bra exempel på kultur riktat mot barn och ungdom är samarbetet mellan skolan och Film i Södermanland. I detta arbete ges elever möjlighet att använda film som uttrycksmedel. Kulturen bidrar också till bättre folkhälsa. Genom kultur skapar vi historia och framtid gemensamt, som deltagare och utövare, som professionell kulturarbetare och amatör. Sörmland är ett mångkulturellt län, det är viktigt att stödja minoritetsgrupper/utövare i deras verksamhet. Det handlar om att ha öppna sinnen och öka förståelsen för andra gruppers vanor och tankesätt.

Landstingets institutioner ska öka samverkan med lokala föreningar och organisationer. Länsmuséet ska aktivt samarbeta med kommuner om lokala utställningar och andra kulturarrangemang samt driva en aktiv kulturmiljövård.

Folkbildning, genom kulturverksamhet och utbildning måste få kosta pengar! Det är det bästa verktyget för att åstadkomma en verklig samhällsförändring för människans frigörelse och demokratins utveckling.

Insatser för turism ska inriktas på aktiviteter som utgör en motvikt till konsumtionsturismen. Turism i skog och mark måste utvecklas mot EKO-turism för att förhindra överexploatering. Kulturturism är en hörnpelare inom länets turismverksamhet genom sina folkbildande kvaliteter. Särskilda insatser måste göras för att locka länets egen befolkning att ta del av utbudet, att locka en ny publik. Kultur och kulturturism är också ett viktigt verktyg för integration.

 

Vänsterpartiet arbetar för:

– att alla barn och ungdomar får en teaterupplevelse, en musikupplevelse, en bild- och formupplevelse samt en dansupplevelse varje läsår

– att det pedagogiska samarbetet mellan skola och Film i Södermanland stärks så att fler elever får möjlighet att delta

– stödja och förstärka etnicitet, klass- och genusperspektivet inom kulturverksamheter

– Länsteatern och Länsmuseet ska fortsätta med att samverka med lokala föreningar och organisationer

– ekonomiskt stöd till kulturföreningar ska utökas under mandatperioden

*Länsteatern ska fortsätta att producera även vuxenteater

– en arrangörskonsulent för hela scenkonstområdet ska tillsättas

– att stärka kulturens plats i vården, framförallt inom psykiatrin och äldrevården i samarbete  med kommunerna

– kultursatsningar ska komma hela länet till del

 

Utbildning

 

Bildning har alltid varit centralt för arbetarrörelsen som ett medel att åstadkomma frigörelse för individen och förändring av samhället i rättvis riktning. Genom bildning får människan möjligheter att lära genom hela livet. En väl utbyggd utbildning på alla nivåer – från förskola till vuxenutbildning – ökar jämlikheten och stärker demokratin. Det är särskilt viktigt att socialt utsatta grupper får tillgång till de förberedelser som krävs för att de ska kunna ta del av utbildningsutbudet. När det gäller folkbildning är vår målsättning att garantera ett rikt och varierat utbud. Vi vill medverka till att stimulera folkbildningen genom att fortsätta stödja studieförbunden. Folkhögskolans betydelse är av stort värde för folkbildning och kultur och erbjuder en annorlunda utbildningsidé. Vi vill därför behålla nuvarande folkhögskolor, Eskilstuna och Åsa folkhögskolorna, i landstingets regi för att ge lågutbildade och inte minst arbetslösa en möjlighet till en ny start i livet. Folkhögskolornas utbildningsutbud för kvinnor och män med funktionshinder ska breddas.

Folkhögskolorna kan fungera som motkraft mot socioekonomisk och etnisk segregation.

 

Vänsterpartiet arbetar för

– fortsatt stöd till folkhögskolorna

– fortsatt stöd till studieförbunden

– att bredda utbildningsbudet för kvinnor och män med funktionshinder

 

Folkhälsa

 

Människors hälsa påverkas av olika faktorer, framförallt av klass, kön och etnicitet. Lågutbildade drabbas i större utsträckning än högutbildade av för tidig död. Antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade kvinnor är betydligt större än antalet män. Ett samhälle med små skillnader mellan olika samhällsklasser är bästa garanten för god folkhälsa. Därför handlar folkhälsoarbete ytterst om att motverka stora inkomstskillnader och segregation samt skapa gemenskap i närmiljön.   En god folkhälsa handlar inte bara om livskvalitet för den enskilda utan hälsa är en nödvändig och viktig förutsättning också för ekonomisk och social tillväxt. Det kommer att bli en allt viktigare fråga i framtiden.

Landstinget och kommunerna har ett ansvar för och ska bedriva ett hälsobefrämjande arbete, som berör alla invånare. Det förebyggande arbetet skall inte bara vara individinriktat. Det är viktigt att göra satsningar som är inriktade på att minska skillnader beroende på socioekonomiska förhållandena och kön.

Vid ungdomsmottagningar når man ofta ungdomar som befinner sig i utsatta situationer och som behöver samhällets stöd på olika sätt. Idag är det mest flickor som besöker ungdomsmottagningarna och därför vill vänsterpartiet att det görs en särskild satsning så att även pojkar besöker ungdomsmottagningarna. Det finns annars stor risk för att det är flickorna som får ta ansvaret för både preventivmedel och skyddet mot könssjukdomar. Det är svårt för ungdomsmottagningarna att nå flickor och pojkar med annan etnisk bakgrund. Därför behöver speciella satsningar på dessa ungdomar. Det är också viktigt att ungdomsmottagningarna medverkar i arbetet mot det sexualiserade våldet samt har en öppenhet och kompetens att möta också homo-, bi- och transsexuella flickor och pojkar. Dessutom anser vänsterpartiet att preventivmedel ska vara gratis för ungdomar.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem. Landstinget ska ha en handlingsplan för att bekämpa våld mot flickor och kvinnor.

Den höga alkoholkonsumtionen är ett omfattande hot mot bl a folkhälsan. Vi anser att skattepengar inte ska finansiera alkoholkonsumtion. Därför kommer vänsterpartiet att arbeta för en alkoholfri representation i landstinget och regionförbundet.

 

Vänsterpartiet arbetar för

– att minska klass- och könsklyftorna i samhället

– att ekonomiska resurser och riktade insatser ska göras i relation till befolkningens ohälsa

– en rättvisare fördelning av resurserna mellan förebyggande och sjukvårdande insatser, de förebyggande åtgärderna måste värdesättas högre

– fortsatt satsning på familjecentraler

– fortsatt satsning på ungdomsmottagningarna och ökad hbt (homo-, bi- och transpersoner)-kompetens

– speciella satsningar på ungdomar med annan etnisk bakgrund

– gratis preventivmedel för ungdomar

– alkoholfri representation inom landstinget och regionförbundet

– att utveckla missbruksvården

– att utveckla det förebyggande arbetet kring alkohol- och drogskador

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvården är en av hörnstenarna i den svenska välfärdsmodellen. Genom åren har vi utvecklat ett system som bygger på allas rätt till en god hälso- och sjukvård oavsett inkomst, social status, kön, etnisk bakgrund eller bostadsort. I en skattefinansierad vård styr behov och inte plånboken. Det innebär en omfördelning från den som är frisk till den som är sjuk. Därför anser Vänsterpartiet att hälso- och sjukvården i princip  ska bedrivas i offentlig regi.

Vänsterpartiet arbetar för

– att hälso- och sjukvården finansieras solidariskt via skatten och är demokratiskt styrd

– inga fler privatiseringar inom hälso- och sjukvården i Sörmland

– att hälso- och sjukvård ges utifrån behov och prioriteringsbeslut

 

 

Sjukvård

Befolkningens behov tillsammans med teknisk och medicinsk utveckling gör det nödvändigt att kontinuerligt förändra sjukvårdens innehåll och utformning. Riksdagens prioriteringsbeslut måste i mycket större utsträckning än idag styra resurser till människor med stort behov av hälso- och sjukvård. Specialiteter inom breda sjukdomsgrupper ska värderas högre än idag. Vänsterpartiet arbetar för att människor med långvariga och vanliga sjukdomar ska ha nära till vård.
Länets tre sjukhus ska ses som samverkande delar i en helhet. På grund av dagens högspecialiserade vård och den allt svårare personalbristen kan det bli nödvändigt att vissa specialiteter koncentreras till enbart ett sjukhus. Beträffande avgiftning både för ungdomar och vuxna missbrukare ska det finnas möjlighet till avgiftning oberoende var i länet man bor.
Men samverkan ställer också krav på att personal ska kunna tjänstgöra på fler än ett sjukhus, samt även kunna utveckla samverkan med primärvården t.ex. genom att specialistläkare fungerar som konsulter där. I det arbete har ny teknik som telemedicin en viktig funktion. Det handlar då inte bara om underlättande för konsultationer mellan vårdgivare och verksamheter utan också om att minska antalet resor och besök för patienten. Vi vill också utveckla möjligheten att boka tider och göra förfrågningar via Internet.

Vänsterpartiet arbetar för

– att ojämlikhet i vård och behandling mellan kvinnor och men identifieras och undanröjs

– tre opererande sjukhus i Sörmland

– att hälso- och sjukvården skall ha låga eller inga avgifter

– barn och ungdomar skall ha avgiftsfri hälso- och sjukvård

– vården skall vara lättillgänglig t ex genom utvecklad teknik

 

 

Närvård och primärvård

Vänsterpartiet anser att primärvården är basen i svensk hälso- och sjukvård. Primärvården ska vara nära befolkningen och erbjuda vård med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Samverkan är en grundsten i folkhälsoarbetet och kräver att primärvården deltar på ett aktivt sätt. Primärvården har en unik möjlighet att arbeta hälsofrämjande genom att ta ett områdesansvar som sträcker sig över generationsgränser. Därför är det viktigt att primärvården organiseras och utvecklas på ett sådant sätt så att detta blir möjligt.
Vänsterpartiet vill att distriktssköterskornas kompetens nyttjas på bättre sätt än för närvarande. Distriktssköterskorna ska fungera som sjukvårdens första instans. I vissa områden, på landsbygden och i småorter som bedöms sakna underlag för vårdcentral eller familjeläkare, har en distriktssköterskemottagning (s.k. filialmottagning) stor betydelse som första/enda plats för hälso- och sjukvård. Distriktssköterskan är också viktig för samarbetet med den kommunala hemsjukvården/äldrevården, samt har värdefulla kunskaper med familjeperspektiv i flera generationer. Distriktsköterskornas kompetens att identifiera alkohol och drogberoende ska tas tillvara. Samarbetet mellan landstinget och den primärkommunala missbrukarvården måste förbättras.

Vänsterpartiet menar generellt att närvård och primärvård ska bygga på en teamstruktur då de som är i störst behov av närvård och primärvård ofta har flera sjukdomar och sammansatta behov. Den beteendevetenskapliga kompetensen inom primärvården måste höjas till psykolog- och socionomnivån. Den neuropsykiatriska kompetensen i länet ska utökas.        

Unga vuxna som hela sin uppväxt varit inskrivna och föremål för uppföljning av Näckrosen måste få bättre stöttning vid överföring till primärvård eller vuxenhabilitering. Landstinget ska utarbeta ett program för bra rutiner och se till att ungdomarna kommer till rätt kompetens utifrån behov.

Vänsterpartiet vill förbättra den icke medicinska rehabiliteringen. Ett bättre samarbete krävs mellan landstinget och kommunerna. Vi vill förkorta väntetiderna till hörselmottagning, syncentral och hjälpmedelscentral. Vi vill också arbeta för bättre tillgänglighet för hjälpmedel och att patienterna ska erhålla sina hjälpmedel inom rimlig tid.

Vänsterpartiet arbetar för

– mer resurser till primärvården

– ta tillvara distriktssköterskornas breda kompetens

– besök hos distriktsköterskan förblir avgiftsfria

– att primärvården skall erbjuda vård med god tillgänglighet

– grupper med kroniska sjukdomar samt äldre med stort vårdbehov ska prioriteras när det gäller kontinuitet i vården

– bättre tillgänglighet till hörselmottagning, syncentral och hjälpmedelscentral

– utveckla möjligheten till särskilda enheter eller team i primärvården med inriktning mot äldre

– att utöka psykoterapeutiska behandlingar inom primärvården

– att neuropsykiatrin utökas i länet

Psykiatrisk hälso- och sjukvård

Den psykiatriska hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar. Allt färre vårdplatser och allt fler patienter som vårdas i öppna vårdformer. Vi tror att utvecklingen mot en human psykiatrisk hälso- och sjukvård med de stora institutionernas avskaffande är av godo. Men det får inte betyda att psykiatrisk vård ska skäras ned så att svårt sjuka patienter inte ska kunna få sina behov tillgodosedda. Det behövs en utveckling av både den öppna och slutna vården i nära samarbete med den kommunala psykiatrin. Samarbetet med kommunerna ska underlättas. Vänsterpartiet menar att det är viktigt med en satsning på mångfald av behandlings- och stödmetoder. Det behövs också ett arbete för att minska diskriminering och utanförskap beroende på psykisk sjukdom. Vi anser att brukar- och intresseorganisationer ska få större inflytande inom psykiatrin. Ett konkret sätt är att införa brukarrevisionen inom den psykiatriska hälso- och sjukvården. Vi vill också fortsätta med genomförandet av förslagen från landstingets psykiatriberedning.

Vänsterpartiet arbetar för

– att utveckla den psykiatriska hälso- och sjukvården

– att öka möjligheten till psykoterapi inom den offentliga sektorn

– bättre ta tillvara brukarnas intressen, speciellt inom den psykiatriska vården

– omhändertagandet av unga vuxna prioriteras

 

Geriatrisk hälso- och sjukvård

De äldre är en patientgrupp som kräver sammansatt kompetens och sammanhållen hälso- och sjukvård för att få sina behov tillgodosedda. Inte minst viktigt är ett bra samarbete mellan landsting och kommunerna för att motverka glapp och brister i vårdinsatserna för de äldre. Det är viktigt att den akuta hälso- och sjukvården tar hänsyn till de särskilda behov äldre har i samband med rehabilitering och omvårdnad. En grupp bland de äldre patienter som är särskilt utsatta är de som drabbas av demenssjukdom. Det är viktigt för både den enskilda och anhöriga att få stöd och kunskap om sjukdomen. I vårt län har vi också många äldre invandrade och nationella minoriteter, speciellt sverigefinnar med särskilda behov som måste uppmärksammas.

Vänsterpartiet arbetar för

– att de som drabbas av demenssjukdom har rätt till diagnos

– utveckla samverkan med länets kommuner framför allt kring äldre och psykiskt funktionshindrade genom gemensamma nämnder

– speciella satsningar för äldre med annan etnisk bakgrund

 

 

 

Palliativ vård

Lika viktig som hälso- och sjukvården är då vi föds lika viktig är den då vi dör. Vi vill inte gärna tänka på döden och hälso- och sjukvården i sig är uppbyggd på att rädda liv. Men det är inte alltid möjligt. Det är då viktigt att all personal har kunskap om omvårdnad och smärtlindring i samband med vård i livets slutskede. Denna vård har hela människan och dennes närmaste i fokus. Det handlar då om både medicinska insatser, omvårdnad, psykosocial insatser och rumslig utformning. Det behövs palliativa team i vårt län. Det är viktigt att samarbetet med kommunerna inom den palliativa vården underlättas.

Vänsterpartiet arbetar för

– att den palliativa vården utvecklas i länet

 

 

Komplementär medicin

Vänsterpartiet är öppet för alternativ och komplementär medicin och behandlingar utifrån patientens egna önskemål. Ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolmedicin och komplementär medicin bör därför uppmuntras.

Vänsterpartiet arbetar för

– att komplementärmedicinen ges en plats i vården

 

 

Tandvård

Den nuvarande tandvårdstaxan innebär att solidariteten åsidosätts. Sociala skillnader i tandstatus är märkbara i dagens samhälle. Vänsterpartiet anser att de höga tandvårdskostnaderna är oacceptabla. Vi försöker skapa opinion för att betrakta tandvården som en del av hälso- och sjukvården och att kostnaderna skall ingå i ett gemensamt högkostnadskort för vård, mediciner och hjälpmedel. Vänsterpartiet har på riksnivån därför kommit överens med regeringen och miljöpartiet att skyndsamt arbeta fram ett högkostnadsskydd. Till dess att detta arbete är klart ska vi regionalt och lokalt arbeta för att bryta trenden med större klasskillnader i tandhälsa. Vi vill rikta speciella insatser mot grupper där behoven av stöd, resurser och information visar sig vara störst.

Vänsterpartiet arbetar för

– att minska tandvårdskostnader för den enskilde

 

 

Etik
Landstinget ska intensifiera och bredda det aktiva arbetet med etik och prioriteringar. Det måste skapas plats för diskussion och eftertanke hos personalen, inte minst som ett stöd för dem som dagligdags måste hantera svåra frågor. Det är viktigt för att människor ska kunna ha ett fortsatt förtroende för hälso- och sjukvården, att etiska frågor hanteras på ett sätt som tar hänsyn till den enskilde individens integritet och vilja.
Vänsterpartiet arbetar för att:
– att personalen ska få möjlighet till reflektion på sin arbetsplats
– att en levande dialog ständigt förs kring etik och prioriteringar

– att anmälningar och synpunkter från patienter och närstående tas tillvara i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården

 

Personal

Vänsterpartiet anser att landstingets personalpolitik skall syfta till att skapa hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Vårdyrkenas status måste stärkas och vara attraktiva för nya generationer.

Landstinget har, i rollen som arbetsgivare, en stor makt tillsammans med fackliga organisationer att påverka inte bara sina egna anställda utan arbetsmarknaden som helhet. Detta gäller inte minst löner. Samtliga kartläggningar visar att löneskillnader mellan kvinnor och män består och faktiskt tenderar att öka på vissa områden. Detta anser vänsterpartiet är oacceptabelt.

En generell arbetstidsförkortning är en viktig norm utifrån jämställdhet, välfärd och demokrati. Vi är beredda att ta vårt arbetsgivaransvar och tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden för exempelvis omvårdnadspersonal. Landstinget bör fungera som ett föredöme när det gäller arbetstidsförkortningen.

Vänsterpartiet anser att alla människor har rätt till inflytande över sitt arbete. Landstinget är en hierarkisk organisation och många som arbetar där känner sig maktlösa på jobbet.

Studier visar att personer som inte känner att de har inflytande över sin arbetssituation löper större risk för att bli utbrända och sjukskrivna. Det finns egna resurser inom landstinget som kan användas vid rehabiliteringen av personal, t ex verksamheten vid Ökna.

Vänsterpartiet arbetar för kontinuitet och säkerhet i vårdenför länets invånare med stöd av trygg och erfaren personal. Målet är att offentlig verksamhet skall bedrivas helt med egen personal och utan privata vinstintressen. Vid offentliga upphandlingar ska landstinget enbart anlita företag och underentreprenörer som tecknat kollektivavtal. I samband med upphandling ska personalen garanteras fortsatt anställning.

Landstingets integrationspolicy ska tillämpas på alla arbetsplatser. Mångfaldsplaner ska följas vid rekrytering och landstinget ska ta sitt ansvar för att kunna anställa människor med funktionshinder. Personalen bör vara en spegelbild av samhället och det behövs fler män och fler med annan etnisk bakgrund i vården.

Vänsterpartiet arbetar för

– att ta bort orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män

– att försök med arbetstidsförkortning skall genomföras

– att heltid och fasta tjänster skall vara normen

– att gemensamt med andra landsting verka för ett stopp av inhyrd personal

– att höja frisknärvaron hos personalen

– att schemalägga läkarnas arbetstider

– att frigöra yrkeskompetens från administrativt arbete, t ex läkare

– att personal i alla yrkeskategorier ska ha möjlighet till kompetensutveckling

– att omvårdnadsyrket får en högre status och forskningsutrymme

– att bättre tillvarata invandrades kompetens

– att mångfaldsplaner ska finnas

– att utveckla primärvården till en hälsofrämjande arbetsplats

– att landstinget enbart anlitar företag och underentreprenörer som har tecknat kollektivavtal

 

 

 

Kopiera länk