artikel

Feminism – Politik för ökad jämställdhet

Feminismen innebär inte att män kan jämföras med djur eller har över huvud taget inget att göra med manshat. Inte heller har den något att göra med i vilka samlevnadsformer människor vill leva.
Vi skriver detta på grund av den bild av femisism som bl a ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) förra ordförandes uttalanden och Feministiskt initiativs senaste kongress gav upphov till.

Vi vill bidra till att återupprätta begreppet feminism. Feminismen har som mål att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället och i livet. Utifrån det har Vänsterpartiet analyserat de samhällsförhållanden, maktstrukturer, värderingar och attityder som hindrar utvecklingen mot ett verkligt jämställt samhälle. Vad som vid en sådan analys framträder är att kvinnor som grupp har mindre makt och inflytande än män. Exempel på detta ser vi i att män är överrepresenterade på makt- och inflytandepositioner, i att kvinnors arbete värderas och betalas lägre än mäns och inte minst i det sexualiserade våldet.

Sverige av i dag är alltså ett patriarkalt samhälle, ett samhälle där det avgörande inflytandet och makten finns hos männen, där mannen ses som norm och kvinnan som en avvikelse från normen. Ett annat sätt att utrycka det på är att det finns en genus-eller könsmaktsordning som är inbyggd i samhällsstrukturen och som innebär att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Att vara feminist innebär att man ser könsorättvisor – och att man verkar för att avskaffa dem.

Det är utgångspunkten för Vänsterpartiets feminism – en politik för jämställdhet. Vad det gäller arbetslivet och det könsrelaterade våldet driver vi följande politik:

Sänk heltidsnormen och veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar fler arbetstillfällen och minskar arbetsskador och sjukskrivningar. Vi är beredda att ta vårt arbetsgivareansvar i kommuner och landsting och tillsammans ´med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor. Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning. Lönegapet mellan kvinnor och män skall försvinna. Vi stöjer fackliga krav på att höja de lägsta lönerna och verkar för att kommunerna och landstingen ska få mer pengar för att kunna anställa mer personal och avskaffa lönediskrimineringen av kvinnorna.

Vi vill arbeta inte bara för att skydda de kvinnor och barn som utsätts för våld, utan också för att hjälpa män som misshandlar att bryta de destruktiva mönster de lever i. Det är hög tid att männs våld mot kvinnor och barn bättre synliggörs, och att våldets konsekvenser uppmärksammas mer. Kamp mot kvinnomisshandel, pornografi och prostitution måste också bli en mansfråga. Utbildningssatsningar ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserande våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas. Vi vill också att alla kommuner och landsting samt de myndigheter som berörs ska ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Varje kvinna som behöver det ska ha tillgång till skyddat boende med resurser för hjälp och stöd i kommunen. Kvinnojourerna ska garanteras finansiering. Stöd ges till mansjourer.

Petra Karlsson, Lasse Pettersson
Vnsterpartiet, Strängnäs

Kopiera länk