Vänsterpartiet Sörmland

  • Jonas Sjöstedt

Ojämlikhet dåligt för folkhälsan

Ekonomiska klyftor är dåligt för hälsan. Det sa folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren när han nyligen medverkade i ett seminarium i Flen.
Det är inte bara alkohol och tobak som är dåligt för folkhälsan. Brist på inflytande, ekonomiska klyftor och hög arbetslöshet gör också att människor sjuka. Det konstaterade Gunnar Ågren när han den 27 februari medverkade vid ett seminarium i Flen.
Vid seminariet deltog ca 30 personer från både Sörmland och angränsande län, företädesvis vänsterpartister från olika socialnämnder.
Lennart Clarstedt, föreståndare vid behandlingshemmet Håkanstorp berättade också om verksamma behandlingsformer.
Gunnar Ågrens föreläsningsbilder går att hitta på folkhälsoinstitutets hemsida. Gå in på www.fhi.se och sök under Publierat, Presentationer, Gunnar Ågren.

Jämställdhetsarbete i praktiken

I samband med Vänsterpartiets årskonferens anordnar vi ett seminarium kring praktiskt jämställdhetsarbete. Seminariet genomförs lördag förmiddag, den 5 mars, mellan klockan 10.00 och 12.00.
Vid seminariet deltar Ulla Andersson, vänsterpartist från Gävle med mångårig erfarenhet av jämställdhetsarbete, och Helena Spetz, jämställdhetsutvecklare i Södertälje kommun.
Båda två kommer, utifrån olika utgångspunkter, ge exempel på praktiskt jämställdhetsarbete i respektive kommun.
Platsen för seminariet är Åsa Folkhgskola, i Sköldinge.

Årskonferens i Sörmland 4-5 mars

Fredag-lördag den 4-5 mars har Vänsterpartiet Sörmland årskonferens på Åsa Folkhögskola. Vid konferensen deltar 28 valda ombud från hela Sörmland, men konferensen är öppen för alla medlemmar som är intresserade.
Konferensen börjar fredag kväll, klockan 17.00, med middag. Därefter behandlas distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och olika verksamhetsrapporter.
Lördag förmiddag inleds med ett seminarium kring jämställdhetsfrågor i praktiken. Under lördagen behandlas också verksamhetsplan och motioner, samt val till ny distriktsstyrelse.

Ett gymnasieår i Norge, Finland eller kanske Island?

Nu är det möjligt för gymnasieungdomar att studera var som helst i Norden. Det skriver Elina Linna (v), riksdagsledamot från Sörmland i följande artikel.
Flera tusen nordiska ungdomar tar varje år ett gymnasieår utomlands. De betalar en rundlig summa pengar till Rotary eller någon annan organisation och får ett avtal om ett gymnasieår med privat inkvartering i ett utomnordiskt land. Det kostar alltså dyra pengar och det blir ett studieår som inte räknas när de återvänder till det svenska skolsystemet.

Vid Nordiska Rådets session i Oslo för ett par år sedan beslutade man på förslag av vänsterpartierna att stödja ett förslag om nordisk gymnasieutbildning. Tidigare har skolmyndigheterna på många håll satt upp hinder och eleverna har ofta inte fått räkna det studieår de gjort i ett annat nordiskt land. Men nu är gränshindren borttagna: efter två år har de nordiska ministrarna kommit till skott och avvecklat gränshindren genom att revidera det gymnasieavtal som fanns tidigare.

Nu kan man som gymnasieungdom ta ett studieår – eller en hel gymnasieutbildning – var man vill i Norden: någon kanske känner sig lockad av Tromsö eller Reykjavik, finlandssvenska ungdomar kan ta ett år i Sverige och sverigefinska ungdomar få en utbildning på finska i Finland. En del kanske vill söka sig till en skola med specialinriktning eller till en plats där hon eller han har bekanta eller släkningar.

Det är, menar vi, ett bra exempel på fungerande nordiskt samarbete.

Lennart Gustavsson och Elina Linna
Riksdagsledamöter (v) och medlemmar av Nordiska Rådets Vänstersocialistiska Grupp

Misstag att lämna Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Sörmland anser att det är ett misstag av Gudrun Schyman att lämna Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har sin styrka i ett bredare perspektiv, att man bekämpar både patriarkatet och klassamhället.
Gudrun Schyman lämnar vänsterpartiet och vi beklagar detta. Vi menar att Gudrun gjort ett gott arbete, men vi menar också att hon gör ett misstag när hon nu säger sig vilja ägna sig åt ett renodlat feministiskt perspektiv.

Vänsterpartiet är ett parti som har sin styrka i att vi har ett bredare perspektiv. Vi är både ett feministiskt och ett socialistiskt parti. Det betyder att vi anser att människor är lika värda oavsett om det handlar om kön, pengar, makt eller social/etnisk bakgrund. Vi vill arbeta för att utjämna skillnaderna mellan människor och mellan fattiga och rika länder.

Ingen kan inte blunda för att det svenska samhället i mångt och mycket fortfarande är ett klassamhälle. Inte minst blir detta tydligt när man tittar på folkhälsan, där ohälsan följer både ett klass- och könsmönster. Vi menar att det är viktigt att hålla båda dessa perspektiv levande i politiken och i förändringen av samhället.

Vi kan inte slå oss till ro med hur samhället fungerar idag. Det finns mycket att arbeta med för att förbättra villkoren för de som varken har mycket makt eller många valmöjligheter. Vi försöker genom vårt arbete, både i olika politiska församlingar och utomparlamentariskt, arbeta för en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Detta innebär även att arbeta mot rasism och för en ekologiskt hållbar utveckling. Det är inte så att vi kan slå oss till ro eller bara välja en fråga att arbeta med utan kampen fortsätter för det breda perspektivet rättvisa, demokrati och solidaritet!

Flen 041210

Vänsterpartiets distriktsstyrelse
Tommy Hamberg, distriktsordförande

Länspolitiskt program 2003 – 2006

Vänsterpartiet arbetar för ett socialistiskt samhälle, där alla människors förmåga tas tillvara och där varje människa är fri från förtryck.
Vägledande för vår politik är att människorna tillsammans beslutar om fördelningen av samhällets resurser. Ett samhälle där rättvisa, solidaritet, jämlikhet, fred och ett rättvist miljöutrymme är vägledande.
Länspolitiskt program 2003 -2006

Valplattform

Minska klyftan!
Vänsterpartiet arbetar för ett socialistiskt samhälle, där alla människors förmåga tas tillvara och där varje människa är fri från förtryck.
Vägledande för vår politik är att människorna tillsammans beslutar om fördelningen av samhällets resurser. Ett samhälle där rättvisa, solidaritet, jämlikhet, fred och ett rättvist miljöutrymme är vägledande. I vårt samhälle har kvinnor och män lika tillgång till makt och inflytande, vi är ett socialistiskt och feministiskt parti.
Vi arbetar för att de ekonomiska klyftorna i samhället skall minskas och på sikt upphöra. Den offentliga sektorn är av avgörande betydelse för ett välfärdssamhälle för alla.

Vänsterpartiet är:

Ett socialistiskt parti. Vi tar ställning för arbetarklassens intressen.

Ett feministiskt parti. Feminismen är en politik för att bekämpa kvinnoförtryck.

Ett miljövänligt parti. Vänsterpartiet har utsetts till “bra miljöval“ av svenska naturskyddsföreningen.

Ett internationalistiskt parti. Vi arbetar för en rättvis ekonomisk världsordning och för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

LIVSKVALITET FÖR ALLA

Demokrati
Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle där alla har rätt till eget arbete, framtidshopp och tilltro till samhället. Vi vill att alla ska kunna påverka sina liv och fritt uttrycka sina åsikter. Idag känner allt fler människor att de står utanför samhället och inte kan eller ges möjlighet att vara delaktiga.
Vänsterpartiet vill att Sörmland ska ha en levande demokrati där alla medborgare deltar och känner att de har en plats och möjlighet att påverka.

Närhet, demokrati och delaktighet
Vänsterpartiet arbetar för att stärka det demokratiska inflytande på alla nivåer. Människor måste få ett större direkt inflytande över sina bostadsområden, på sina arbetsplatser och som brukare av den offentliga verksamheten.
När det gäller frågor som berör en hel kommun, en region eller hela landet måste besluten fattas av folkvalda på respektive nivå. De globala problemen kräver internationell samverkan i demokratiska former.
Vänsterpartiet vill utveckla demokratin på länsnivån genom att inrätta direktvalda läns- eller regionparlament.

Vänsterpartiet arbetar för:

lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, etnisk eller kulturell bakgrund

en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund

att värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter

att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism

integration är en fråga för hela samhället, Vänsterpartiet ställer höga krav på ett bättre samarbete för att ta tillvara de resurser som invandringen kan tillföra samhället

att alla länets myndigheter har ett integrationspolitiskt program

att Regional Samverkan i Sörmland ökar demokratin

direktvalda regionparlament

Ett livslångt lärande
Utbildning ska utformas så att den kommer alla människor till del. Det måste finnas goda möjligheter till återkommande utbildning under hela livet. En väl utbyggd utbildning på alla nivåer – från förskola till
vuxenutbildning – ökar jämlikheten och stärker demokratin. Det är särskilt viktigt att socialt utsatta grupper får tillgång till de förberedelser som krävs för att de ska kunna ta del av utbildningsutbudet.
Utbildning, kompetensutveckling och forskning är samtidigt en förutsättning för utveckling av regionen. Tvärvetenskapliga utbildningar och forskning där teori och praktik möts kan ge värdefulla bidrag till både offentlig och privat verksamhet.

Vänsterpartiet arbetar för att:

utveckla och tillvarata länets folkhögskolor

aktivt använda utbildning vid strukturförändringar i länet

satsa mer på humaniora, samhällsvetenskapliga ämnen och tvärvetenskaplig forskning

ge högskolan utökade forskningsresurser

ge människor möjlighet att studera på hemorten genom att utöka och utveckla distansutbildning och lärcentra i de av länets kommuner som saknar högskola

Kultur
I vid mening betyder ordet kultur livsmönster, hur vi lever våra liv. Odling, kunskaper, tro, lagar, moral, seder och bruk, konst, litteratur, och mänsklig samvaro. Genom kultur skapar vi historia och framtid gemensamt, som deltagare och utövare, som professionell kulturarbetare och amatör.
Folkbildning, genom kulturverksamhet och utbildning måste få kosta pengar! Det är det bästa verktyget för att åstadkomma en verklig samhällsförändring för människans frigörelse och demokratins utveckling.
Insatser för turism ska inriktas på aktiviteter som utgör en motvikt till jippo och konsumtionsturismen. Turism i skog och mark måste utvecklas mot EKO-turism, för att förhindra överexploatering. Kulturturism är en hörnpelare inom länets turismverksamhet genom sina folkbildande kvaliteter. Särskilda insatser måste göras för att locka länets egen befolkning att ta del av utbudet, att locka en ny publik. Kultur och kulturturism är också ett viktigt verktyg för integration.
Sörmland är så mycket mer än torp och herrgårdar. Genom brukstraditionen har Sörmland varit med redan i industrialismens tidigaste barndom, och gjort det till vårt gemensamma kulturarv. Nu när bl.a. bruksnäringen går ur tiden är det viktigt att tillvarata historien, dels genom dokumentation av miljön dels genom en aktiv industriminnesvård, som också innefattar anknuten bebyggelse. Det innebär en utveckling av miljöer som ska innehålla levande verksamhet. Vänsterpartiet menar att det är viktigt att man lokalt över hela länet ska känna sig stolt över sitt industriarv.

Vänsterpartiet arbetar för att:

Länsmuseet ska samverka med och stötta lokala möjligheter till en aktiv industriminnesvård

ge alla skolbarn i Sömland en teaterupplevelse, en musikupplevelse och en bild- och formupplevelse varje läsår

samarbetsformerna mellan Landstinget och länets kommuner måste ses över för att stärka kulturens plats i vården, framför allt inom äldrevården och psykiatrin

Länsteatern ska producera även vuxenteater

öka stödet till ideella kulturföreningar och amatörverksamheten

utveckla konsulentverksamheterna

långsiktigt stärka kulturens och folkbildningens del av den gemensamma sektorn

kultursatsningar kommer hela länet till del

Folkhälsa
En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan är så bra som möjligt, den ska också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Hälsoskillnaderna i länet är oacceptabelt stora!
Människors genetiska förutsättningar spelar roll men kan knappast förklara hälsoskillnader mellan befolkningsgrupper. Våra levnadsvanor, bruk av sprit och tobak, brist på motion bestäms i hög grad av vår sociala situation. Stress, belastning, avsaknad av inflytande och social otrygghet påverkar vår hälsa negativt. Utanförskap och maktlöshet främjar ohälsa.
Vänsterpartiet vill utjämna klasskillnader – det främjar befolkningens hälsa. Barn och ungdomars situation måste uppmärksammas. Andelen barn och ungdomar som upplever ängslan, oro och ångest är alldeles för stor. Ekonomisk och social trygghet hos föräldrarna påverkar barns hälsa positivt.

Vänsterpartiet arbetar för:

fortsätta satsningar på familjecentraler

att minska klassklyftorna i samhället

att genomföra en hälsoenkät under varje mandatperiod

att ekonomiska resurser och riktade insatser ska göras i relation till befolkningens ohälsa

en rättvisare fördelning av resurser mellan förebyggande och sjukvårdande insatser, de förebyggande åtgärderna måste värdesättas högre

samarbete och samverkan, som är en förutsättning för förbättrad och jämlik hälsa

UTVECKLING I SÖRMLAND

Regionalpolitik
Infrastrukturen är av stor betydelse för ett läns utveckling. Vi måste knyta ihop länet till en fungerande enhet, med en gemensam arbets- och studiemarknad för alla. Inriktningen ska vara att göra det möjligt att åka kollektivt i länet för att på så sätt minska biltrafikens miljöförstöring.
Pendlingstiderna måste minska och resekostnaderna sänkas genom fler regionaltåg och förbättrad kollektivtrafik. Vi vill skapa vägar som är farbara året runt och håller för såväl persontrafik som tunga fordon.
Vi måste även satsa på distansutbildning så att boende och företag i glesbygder får samma tillgång till utbildning som högskoleorterna. Små företag inom exempelvis turism och besöksnäring ska stimuleras men även inom skogsnäring, IT- och servicebranscher.
Extra viktigt är det att stimulera kvinnors företagande och ge dem tillgång till lån och riskkapital. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att kvinnor är underrepresenterade när det gäller eget företagande och att kvinnor har svårare att få ekonomiskt stöd för att starta eget.
Vänsterpartiet anser att det regionala företagsstödet skall riktas i lika stor omfattning till kvinnor som till män. Resurscentrum för kvinnliga företagare ska stödjas.
De regionala myndigheterna måste därför utveckla metoder och samverkansformer som stimulerar och lyfter fram kvinnligt företagande. Goda möjligheter till kompetensutveckling på det egna företaget främjar också människors utveckling.
Men stöd till ny och småföretagande får aldrig bli en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som tvingar kvinnor eller människor med utländsk bakgrund att starta företag för att slippa arbetslöshet och ekonomisk utsatthet!
Vi ska ta fram lokala resurser och utvecklingsstrategier och detta måste ske i samverkan mellan offentlig verksamhet, byautvecklingsgrupper och näringsliv i syfte att skapa fungerande vardagsmiljöer med tillgång till utbildning och arbete.

Med tåg och buss genom länet
Infrastrukturen är av stor betydelse för länets utveckling. Det behövs en politisk satsning på fungerande kollektivtrafik, på tåg och buss för alla länets innevånare.
Vänsterpartiet vill verka för att underlätta resandet mellan städer och studieorter såväl inom som utom länet. Men det krävs en satsning på informationssystem, handikappåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder för att kollektivtrafiken ska ha bättre förutsättningar.
Kollektivtrafiken måste anpassas så att den fungerar som ett attraktivt alternativ till bil vid pendling. En väl fungerande och vidareutvecklad kollektivtrafik inom länet samt ett väl underhållet vägnät har stor betydelse för sörmlänningars möjlighet att ta till vara arbetstillfällen och utbildning inom såväl som utom länet.
För att kunna använda de kollektiva pendlingsmöjligheter som redan finns över länsgränsen behöver kollektivtrafiken i länet som helhet, samt den lokala i länets kommuner, förbättras betydligt och samordnas så att majoriteten av Sörmlands invånare får tillgång till utomlänspendling med kollektivtrafik. Bra kollektivtrafik till utbildningsregionerna måste självklart innefatta Västerås då Sörmland och Västmanland t.ex. har den gemensamma Mälardalens högskola.

Vänsterpartiet arbetar för:

nya spår och snabbtåg på Södra stambanan

spårbunden regionaltågstrafik, speciellt på Västra stambanan

ny utredning kring persontrafik på TGOJ-banan

en förbättrad strategi för kollektivtrafiken från ägarnas sida

avgiftsfri busstrafik för barn och ungdomar

miljö- och handikappanpassning av all kollektivtrafik

konkurrenskraftiga priser på kollektivtrafiken

användning av den redan befintliga hamnen i Oxelösund t ex för Gotlandstrafik och för regionens samarbete med Östersjöländerna

HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Pengar, personal och prioriteringar!
Hälso- och sjukvården måste ha mer pengar om vi ska kunna tillgodose befolkningens behov.
De som tillgodoser befolkningens behov av hälso- och sjukvård är personalen, det behövs fler händer i vården. Men för att klara av att rekrytera och behålla personalen krävs höjda löner i många kvinnodominerade yrken och mycket stora satsningar för att minska antalet sjukskrivna, framför allt långtidssjukskrivna.
Dessutom är det nödvändigt att människor med stora eller akuta behov av hälso- och sjukvård prioriteras.

Vänsterpartiet vill att Hälso- och sjukvården:

tillförs ökade resurser

finansieras solidariskt via skatt

ges utifrån behov och prioriteringsbeslut

ska vara demokratiskt styrd

ska vara obyråkratiskt organiserad

ska utföras av personal som har en hög grad av självbestämmande

ska ha låga eller inga avgifter

Gemensamma lösningar – en skattefinansierad vård!
Hälso- och sjukvården är en av hörnstenarna i den svenska välfärdsmodellen. Genom åren har vi utvecklat ett system som bygger på allas rätt till en god hälso- och sjukvård oavsett inkomst, social status, kön, etnisk bakgrund eller bostadsort.
I en skattefinansierad vård styr behov, inte plånboken. Det innebär en omfördelning från den som är frisk till den som är sjuk.
Men privatiseringar, köp och sälj modeller, liksom minskade resurser har försämrat den svenska vården.
Vänsterpartiet anser att hälso- och sjukvård i huvudsak ska bedrivas i offentlig regi.

Landstingsdemokrati
Bland landstingets förtroendevalda finns kvinnor och män med olika klassbakgrund, invandrade svenskar, äldre, småbarnsföräldrar, ungdomsföräldrar samt handikappade eller anhöriga till handikappade. Att stärka dessa folkvalda företrädares inflytande, och tillvarata deras livserfarenhet, är för vänsterpartiet att fördjupa demokratin.

Vänsterpartiet arbetar för att:

hälso- och sjukvården ska vara demokratiskt styrd

utvecklingen i landstinget ska ske i nära samverkan mellan förtroendevalda, anställda och brukare

beslutsfattandet ska vara decentraliserat, med ett centralt övergripande ansvar för samordning.

förstärka Landstingets nämndorganisation

Sjukvård
Befolkningens behov tillsammans med teknisk och medicinsk utveckling gör det nödvändigt att kontinuerligt förändra sjukvårdens innehåll och utformning. Vänsterpartiet arbetar för att människor med långvariga och vanliga sjukdomar har nära till vård.
Riksdagens prioriteringsbeslut måste i mycket större utsträckning än idag styra resurser till människor med stort behov av hälso- och sjukvård. Specialiteter inom breda sjukdomsgrupper ska värderas högre än idag.
Länets tre sjukhus ska ses som samverkande delar i en helhet. På grund av dagens högspecialiserade vård och den allt svårare personalbristen kan det bli nödvändigt att vissa specialiteter koncentreras till enbart ett sjukhus.
Men samverkan ställer också krav på att personal ska kunna tjänstgöra på fler än ett sjukhus, samt även kunna utveckla samverkan med primärvården t.ex. genom att specialistläkare fungerar som konsulter där.

Vänsterpartiet arbetar för att:

barn och ungdomar ska ha avgiftsfri hälso- och sjukvård

landstinget tecknar avtal med Vidarkliniken.

Primärvård
Vänsterpartiet anser att primärvården är basen i svensk hälso- och sjukvård. Primärvården ska vara nära befolkningen och erbjuda vård med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Samverkan är en grundsten i folkhälsoarbetet och kräver att primärvården deltar på ett aktivt sätt. Därför är det viktigt att primärvården organiseras och utvecklas på ett sådant sätt så att detta blir möjligt.
Vänsterpartiet vill att distriktssköterskornas kompetens nyttjas på bättre sätt än för närvarande och fungerar som sjukvårdens första instans. I vissa områden, på landsbygden och i småorter som bedöms sakna underlag för vårdcentral eller familjeläkare, har en distriktssköterskemottagning (s.k. filialmottagning) stor betydelse som första/enda plats för hälso- och sjukvård.
Distriktssköterskan är också viktig för samarbetet med den kommunala hemsjukvården/äldrevården, samt har värdefulla kunskaper med familjeperspektiv i flera generationer.

Vänsterpartiet arbetar för att:

primärvården ska vara lättillgänglig

mer resurser tillförs primärvården

besök hos distriktssköterska förblir avgiftsfria

grupper med kroniska sjukdomar, samt äldre med stort vårdbehov, ska prioriteras när det gäller kontinuitet i primärvården

behålla och uppmuntra de självständigt arbetande distriktssköterskornas breda kompetens

antalet distriktsmottagningar och dess lokalisering inte utarmas ytterligare, utan de ska ses i ett folkhälsoperspektiv samt sättas i relation till tillgänglighet och vårdbehov hos befolkningen

Samverkan och uppföljning
Vi vill värna de svaga grupper som har svårt att tillgodose sina behov och är beroende av omgivningens stöttning.
För trots ett stort antal mötesplatser för beslutsfattare och tjänstemän och trots en stor medvetenhet om nödvändigheten att samverka fortsätter många människor att falla mellan olika ”stolar”.

Vänsterpartiet arbetar för att:

unga vuxna som hela sin uppväxt varit inskrivna och föremål för uppföljning av Näckrosen måste få bättre stöttning vid överföring till primärvård eller vuxenhabilitering. Landstinget ska utarbeta ett program för bra rutiner och se till att ungdomarna kommer till rätt kompetens utifrån sina behov.

utveckla samverkan med länets kommuner framför allt kring äldre och psykiskt funktionshindrade

människor med depressioner, kronisk värk eller så kallade mångsymptomproblem får ett bättre omhändertagande

Etik
Landstinget ska intensifiera och bredda det aktiva arbetet med etik och prioriteringar. Det måste skapas plats för diskussion och eftertanke hos personalen, inte minst som ett stöd för dem som dagligdags måste hantera svåra frågor. Det är viktigt för att människor ska kunna ha ett fortsatt förtroende för hälso- och sjukvården, att etiska frågor hanteras på ett sätt som tar hänsyn till den enskilde individens integritet och vilja.

Vänsterpartiet arbetar för att:

personalen ska få möjlighet till reflektion på sin arbetsplats

en levande dialog ständigt förs kring etik och prioriteringar

Psykiatri

Vänsterpartiet arbetar för att:

landstingets verksamheter tar steget fullt ut mot socialpsykiatri

utveckla mobila team

bättre ta tillvara brukarnas intresse

omhändertagandet av unga vuxna prioriteras

långtidssjuka ges större resurser

människor med utmattningssymptom får ett bättre omhändertagande

utöka psykoterapeutiska behandlingar

Personal
Landstinget är den största arbetsgivaren för kvinnor i länet. Vi måste därför erkänna och peka på de orättvisa löneskillnader som finns mellan män och kvinnor. Vi måste arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor och för att lika lön för lika arbete uppnås.
Sjukvården är också mycket hierarkisk. Vänsterpartiet vill att alla yrkesgrupper ska få stort ansvar och inflytande över arbetets innehåll och organisation. Gemensam fortbildning för hela vårdlag är nödvändigt för att minska hierarkiska system inom vården, liksom att höja statusen för omvårdnadsyrken.
Vänsterpartiet arbetar för kontinuitet och säkerhet i vården, liksom trygg och erfaren personal, därför ska inhyrda bemanningsföretag minska. Målet är att offentlig verksamhet ska bedrivas helt med egen personal och utan privata vinstintressen.
Landstinget måste bli en hälsofrämjande arbetsplats. Tempot i arbetslivet har ökat och alltfler sjukskrivs på grund av överansträngning och utbrändhet.
Vänsterpartiet vill satsa på åtgärder för att minska ohälsan bland personalen. En arbetstidsförkortning kan motverka utslagning och utbrändhet, den kan också ge ökad livskvalitet.
Vänsterpartiet vill att rekryteringsarbetet till vården blir mer offensivt. Med bra introduktion för nyanställda men också genom att bättre tillvarata den personal som redan finns; dels genom kompetensutveckling, dels genom en demokratisering av arbetsorganisationen där dialog förs med samtliga anställda.
Vi måste också våga överrekrytera personal för att klara av framtidens stora pensionsavgångar. De som närmar sig pensionsåldern ska kunna fungera som handledare och mentorer till nyanställd personal.
Att kompetensutveckla undersköterskor så att de kan ta sig an bredare uppgifter kommer att vara en livsnödvändighet för sjukvårdens personalförsörjning. Dessutom måste ansträngningarna ökas för att fånga upp invandrade svenskar med utländsk vårdutbildning.

Vänsterpartiet arbetar för att:

minska orättvisa löneklyftor

bryta hierarkier och fördela makten över arbetet

försök med arbetstidsförkortning ska genomföras

heltid och fasta tjänster ska vara normen

minska antalet sjukskrivna, framför allt långtidssjukskrivna

personalen ska ha högre frisknärvaro

schemalägga läkarnas arbetstider

landstinget tar ett större ansvar för personalens fortbildning

omvårdnadsarbete får högre status och FoU utrymme

landstinget utarbetar ett program för att tillvarata och utveckla undersköterskors kompetens på ett bättre sätt.

bättre ta till vara invandrares kompetens, tillämpa positiv särbehandling

« Tillbaka

Stopp för ”vanvettsaffärerna!” *

Vänsterpartister från Eskisltuna, Borlänge och Fagersta kräver i en gemensam debattartikel ett utökat stöd till Rikstrafiken.

Det kan inte vara rimligt att samma riksdag och regering som beslutar att rusta upp järnvägen med 100 miljarder 2004- 2014 samma år beslutar att via rikstrafikens anslag mycket allvarligt försämra den trafik som ska gå på dessa spår.

Rikstrafikens uppdrag är att samordna och utveckla den interregionala kollektiva persontrafiken och att upphandla trafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam. Interregionala resor sker som bekant från och till hela landets järnvägsnät, där det idag bedrivs persontrafik. Det finns inga lokala, regionala eller interregionala tåglinjer utan resenärens resmål avgör hur lokal, regional och interregional varje bandel är. Hela idén med kollektivtrafik är att sammankoppla olika trafiksystem så att kundens resmönster och behov tillfredställes. Kortsiktiga och ogenomtänkta ekonomiska besparingskrav där tåglinjer/sträckor rycks ur fungerande trafiksystem slår naturligtvis hårt mot möjligheterna att resa säkert och miljövänligt med dagens moderna tåg och vagnpark. Att stödet för Uven helt försvinner och Tåg i Bergslagen hotas av en drastisk minskning riskeras själva grundidén att möjliggöra regional utveckling via faktisk regionförstoring. SEKO, Facket för Service och Kommunikation påpekar i ett pressmeddelande svårigheten att uppnå beslutade trafikpolitiska mål om Rikstrafikens aviserade besparingar genomförs. Det är bara att instämma i fackets kritik mot dom dagsaktuella ”stolligheterna”.

Det är inte rimligt att dåliga upphandlingar på flygsidan, ökade kostnader för Gotlandstrafiken och fler tåglinjer innanför samma kostnadsram ska få kunna omintetgöra både de fördelar som vunnits i form av inflyttning och etableringar men också det förtroendet för möjligheterna för individer och företag att långsiktigt kunna förlita sig på att tågtrafiken fungerar.
För fortsatt utveckling krävs ett utökat – inte minskat ekonomiskt stöd – från Rikstrafiken för att järnvägstrafiken ska kunna bedrivas och utvecklas. Det gäller bl.a.

– Tåg i Bergslagen
– Genvägen (Borlänge – Karlstad)
– gränstrafiken mot Norge (Örebro * Karlstad * Oslo)
– nattåg Luleå * Bergslagen * Göteborg
– Uven (Uppsala * Västerås * Eskilstuna – Norrköping)
– förbindelsen söderut från Bergslagen (Örebro * Mjölby)
-samt för att utveckla ett nationellt biljettsystem

Ett långsiktigt åtagande för ett väl fungerande system både vad gäller spår, fordon och trafikupplägg är en nödvändig förutsättning för den regionala utveckling som alla säger sig vilja stimulera, men nu riskerar falla sönder.

* Emils i Lönneberga faders visdomsord vid särdeles dåliga affärer.

Tommy Hamberg, Eskilstuna
Leif Lindström, Borlänge
Stig Henriksson, Fagersta

Samtliga tre aktiva Vänsterpartister

Satsa konsekvent på järnvägstrafiken

En satsning på järnvägstrafiken måste vara konsekvent. Det skrev Vänsterpartiet i Sörmland i en debattartikel tidigare under året. Här återkommer vi med ytterligare argument i frågan.

En satsning på järnvägstrafiken måste vara konsekvent. Det måste finnas både järnvägsspår, tågvagnar och passande avgångstider. Så skrev vi i en debattartikel redan tidigt i våras.
Under hela den tid som vårt parti suttit i förhandlingar om budgeten har Vänsterpartiet i Sörmland arbetat med att lyfta frågan om stöd till den regionala järnvägstrafiken. Vi har skrivit åtskilliga brev och haft personliga kontakter, inte bara med vårt eget parti utan också med socialdemokraterna och miljöpartiet.

När överenskommelsen var klar trodde vi att vi hade lyckats. Vi fick beskedet att regeringen skulle satsa 30 miljoner på Rikstrafiken för att täcka underskotten vid de olönsamma järnvägarna. Ett stöd som skulle hjälpa oss att driva tågtrafiken vidare på sträckan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Flen-Norrköping.

Nu känner vi oss lurade. För istället för stöd till tågtrafiken så tänker Rikstrafiken lägga pengarna på olönsamma flygplatser i Norrland. Detta som en följd av ett annat regeringsdirektiv. Det innebär att Rikstrafiken nu ser ut att dra in drygt 16 miljoner kronor från tågförbindelserna på sträckan Uppsala-Norrköping.

Som vi ser det spelar regeringen ett dubbelspel. I förhandlingarna med oss och miljöpartiet avsätter de pengar för att klara tågtrafiken, men samtidigt får Rikstrafiken andra direktiv utan att samarbetspartierna getts tillfälle att säga sin mening.

Det är en absolut nödvändighet att samhället tar ett större ansvar för kollektivtrafiken och järnvägstrafiken. Det är en förutsättning för tillväxt, för att människor ska kunna pendla till såväl studier som arbete. Men det är också, och framför allt, en fråga om god miljö och hållbar utveckling.

Vårt behov av att kunna resa ökar konstant, men vi kan omöjligt fortsätta att öka bilismen i samma takt. Om vi ska leva upp till de miljöpolitiska mål som riksdagen själv har antagit måste en allt större andel av trafiken styras över till kollektivtrafik. Att i det läget minska stödet till den interregionala järnvägstrafiken är direkt oförsvarbart. Varje resenär som väljer bil istället för att åka kollektivt ökar sina utsläpp av klimatstörande koldioxid med tre till fem gånger. Samtidigt ökar bidraget till ozonbildningen och cancerrisken tio gånger.

Vårt län är inte det enda som brottas med stora ekonomiska bekymmer när det gäller kollektivtrafiken. Mellan år 2000 och år 2007 ser kollektivtrafiken ut att minska i omfattning i 19 regioner, för sex av dem kan minskningen bli så stor som mellan 30 och 40 procent. En stark kollektivtrafik är en angelägenhet för hela samhället, därför måste också staten ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar för framför allt järnvägstrafiken.

Tommy Hamberg
Ds-ordförande
Vänsterpartiet
Sörmland

Brev till Lars Ohly

Vänsterpartiet i Sörmland ger Lars Ohly sitt stöd. Men har också en del synpunkter att framföra.

Till
Lars Ohly

Flen 041011

Hej Lasse!

Distriktsstyrelsen i Sörmland hade möte i torsdags och diskuterade då såväl programmet ”Uppdrag Granskning” och den efterföljande debatten, som din roll som partiledare.

Det finns i distriktsstyrelsen ingen tvekan om att du har vårt förtroende och att vi står bakom dig som partiledare.

Ändå, eller kanske just därför, är det vissa synpunkter vi vill framföra.

Många uttalade på mötet en oro för, vad man uppfattar, din önskan att ”hålla dig vän med alla”. Det kan låta lite motsägelsefullt att vi å ena sidan kritiserar den hållningen, samtidigt som vi värnar ett brett vänsterparti där olika inriktningar känner sig hemma.

Vad vi i klartext menar är att politikens innehåll i alla lägen måste vara viktigare än symboler, slagord och etiketter. För att vi ska bli trovärdiga i såväl dagspolitiska frågor som i vår grundläggande systemkritik krävs att vi, och du som partiledare, i alla sammanhang tillbakavisar en naiv revolutionsromantik. Det måste vi kunna göra utan att samtidigt kompromissa med vår grundläggande politik.

Med vänlig hälsning

Tommy Hamberg
Distriktsordförande Sörmland

Angrip barnfattigdomen

Rädda Barnen har nyligen kommit med en rapport om barnfattigdom. En rapport som tydligt visar hur det är att vara fattig i ett av världens rikaste länder. Vänsterpartiet skriver om vad sörmlands kommuner kan göra för att göra livet lättare för barn som lever under svåra ekonomiska förhålanden
Nu börjar sommarsemestrarna för hela svenska folket. Redan för några veckor sedan ljöd sångerna om blomstertiden och Idas sommarvisa, rektorerna höll tal och barnen såg fram mot ett långt, härligt lov fyllt av sol, bad och glass. Sommarlov och Bullerbylycka.
Men inte för alla barn.
För samtidigt som sångerna klingar ut och barnen lämnar klassrummen så kommer Rädda Barnen med ytterligare en rapport. En rapport som tydligt berättar hur det är att vara fattig i ett av världens rikaste länder. En rapport som utgår från banens perspektiv och barnens egna berättelser.
Att inte ha råd att följa med till badhuset. Att tvingas stanna hemma från skolutflykten. Att inte ha pengar till avgiften i fotbollsklubben eller musikskolan. Det är verkligheten för en kvarts miljon barn i dagens Sverige.
Visst, fattigdomen är relativ. I Sverige är det knappast några barn som svälter eller saknar tak över huvudet. Men 260 000 barn tvingas leva med en ständig oro för att familjens pengar inte ska räcka till, de kan inte göra samma saker som sina kompisar och de tvingas många gånger ta ett stort ansvar för sina egna föräldrar.

De senaste åren har barnfamiljerna generellt sett fått det lite bättre, och antalet fattiga barn har minskat något. Men samtidigt ökar klyftorna mellan rika och fattiga barnfamiljer. De fattigaste har, under de senaste tio åren, minskat sin standard med nästan tre procent medan de rikaste har fått en ökning med drygt 11 procent. Skillnaden mellan olika kommuner är också stor. I Sörmland kan vi till exempel se att de fattiga barnen är mer än dubbelt så många i Eskilstuna som de är i Trosa. Barn med utländsk bakgrund är också överrepresenterade, av de barn som kom till Sverige i början av 1990-talet lever fortfarande nästan hälften i familjer med dålig ekonomi.

Sörmlands kommuner kan göra en del för att göra livet lättare för barn som lever under knappa ekonomiska omständigheter. Det kan handla om att ordna koloniverksamhet eller andra former av gratis sommaraktiviteter för barn. För de äldre barnen/ungdomarna är det viktigt att erbjuda feriearbeten och att alla ungdomar, även de vars föräldrar har socialbidrag, får behålla hela sin lön utan att familjens bidrag minskas.
Ytterligare en viktig åtgärd är att se, upptäcka och erbjuda hjälp till alla de barn som växer upp med föräldrar som har alkohol- och drogproblem. Vi vet idag att mellan 10 och 15 procent av alla barn har någon förälder med missbruksproblem. Bara ett par procent av dessa barn får den hjälp och det stöd de behöver. Här måste insatserna öka betydligt.

I grunden handlar barnfattigdomen om ett orättvist och ojämlikt samhälle. Olika kommunala åtgärder kan mildra konsekvenserna, men vill vi på allvar att alla barn ska ha en bra levnadsstandard då måste vi också angripa de ökade inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Vi måste bekämpa arbetslösheten och höja de låga kvinnolönerna. Vi måste vända dagens utveckling där den rikaste fjärdedelen av vår befolkning får skattelättnader, samtidigt som vi tvingas skära ner inom den offentliga sektorn.

En verklig satsning för att bekämpa barnfattigdomen kräver en omfördelning av både inkomster och inflytande i samhället.

Carin Kuutmann, Eskilstuna
Patrik Renfors, Oxelösund
båda ledamöter av Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Sörmland

Bli medlem idag!

Bli medlem idag!
ennyflamman
hbtq

Arkiv