artikel

Det här planerar distriktsstyrelsen att genomföra under året.

Inledning

I år kommer vi fortsätta att hårdsatsa på det organisatoriska arbetet i distriktet. Vi kommer utveckla oss internt, med stor öppenhet för att släppa in sympatisörer till våra utbildningar och sammankomster. Distriktet kommer vara en spindel i nätet för partiföreningarna, med guidning i utvecklingsarbetet. Vår förhoppning är att det fortsatta offensiva studiearbetet ska bidra till ökad kunskap, energi och arbetsglädje för förtroendeuppdraget under mandatperioden, samt utgöra en viktig del i arbetet inför ett maktskifte 2014.

Distriktsexpeditionen

Distriktsexpeditionen kommer inte att vara bemannad på heltid. Detta med anledning av att ombudsmannen är anställd på 80% och arbetet innebär en del resor samt att valarbetet innebär en del arbete på annan ort. Ambitionen är dock att alltid vara nåbar via telefon eller epost.

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen(DS) leder distriktets arbete mellan årskonferenserna och utser inom sig ett VU(verkställande utskott) bestående av 3-4 personer. DS utser även ansvariga för olika intresseområden: kvinnopolitiskt- facklig- internationell- miljö- medlems- och studieansvarig. DS träffas regelbundet under verksamhetsperioden och genomför minst 8 möten under verksamhtsperionen. DS har ett gemensamt ansvar för både det politiska som organisatoriska utvecklingsarbetet i distriktet. Ds kommer dessutom vara ett samordnande nav för de nödvändiga ordförande- och gruppledarmötena.

DS och Landstingsgruppen

Samarbetet mellan DS och LT-gruppen sker till största delen genom att flera representanter sitter både i DS och har LT-uppdrag. Gruppledaren kan vara adjungerad på DS-möten och lämnar utöver det skriftlig rapport från aktuella händelser och möten i Landstinget. Det finns förmodligen flera olika sätt att engagera och entusiasmera övriga partikamrater både i DS och lokalföreningarna i Landstingsfrågor. Vi ska försöka samordna partikampanjer på bättre sätt mellan distriktet och landstinget. Där kan ombudsman och politisk sekreterare i LT vara naturliga länkar. Det finns aktuell information på LT-gruppens hemsida och politiska sekreteraren är lätt att nå via telefon.

Lokalföreningarna

DS ska kontinuerligt hålla kontakt med lokalföreningarna och se till att de får all relevant information från distriktet och partiet centralt. DS ska kontinuerligt ordna ordförandeträffar för informationsutbyte mellan föreningarna och distriktet. I år ska vi dessutom bredda ordförandeträffarna någon gång per år till en kombinerad ordförande och gruppledarträff för att utveckla politiken. Därutöver kommer vi ha enskilda gruppledarträffar. DS och OB ska tillsammans besöka så många lokalföreningar som möjligt under verksamhetsåret. DS kommer även i fortsättningen ordna seminarier på olika platser i länet för att på så sätt sprida arrangemangen och involvera fler lokalföreningar i arbetet.

Media

Distriktets nya tidning ska komma ut med två till fyra nummer under verksamhetsperioden. Tidningen är ett informationsblad men även ett potentiellt diskussionsforum för partiets medlemmar. En redaktionskommitte ska tillsättas av diverse medlemmar i distriktet. Vi ska arbeta med att få in mer information från lokalföreningarna om lokala aktiviteter. Hemsidan, som är distriktets ansikte utåt, skall kontinuerligt uppdateras med information om vad som händer och sker i distriktet samt med debattinlägg från olika politiska företrädare för Vänsterpartiet i Sörmland. Hemsidan länkar även till rikshemsidan, lokalföreningarnas och landstingets hemsidor samt olika vänsterbloggar och sidor. Vi ska också uppmuntra DS att uppdatera och länka på Sörmlandsvänsterns Facebooksida. Vi ska också arbeta fram en mediastrategi på distrikts- och lokalnivå. Vi måste dessutom ordna fram synergieffekter i olika utspel och samordna dem bättre.

Studier

Distriktet kommer under året fortsätta vänsterskolan och hårdprioritera studier. Studierna under verksamhetsåret kommer ihop med ABF och partiet centralt att koncentreras runt frågor organisation och politikutveckling. Distriktsstyrelsen kommer under våren genomföra en ny styrelseutvecklingskurs, en kurs som vi även uppmanar partiföreningarnas styrelser att genomföra som en del av partiskolan. I små föreningar sitter ett fåtal medlemmar på en mängd parlamentariska uppdrag och dessutom i föreningsstyrelsen, det gör att det blir enormt svårt att hinna med att ta fram egna kurser. Därför finns vi i DS till hands. Vänsterpartister med tunga eller mindre tunga uppdrag också får chansen att få stöd, utveckling och fortbildning i olika frågor. Syftet i studiecirklarna är att samla, skola och utveckla förtroendevalda inom Vänsterpartiet på olika nivåer inför rollen som politiker, oavsett denne är ny eller gammal i sitt engagemang.

Medlemsvård/medlemsvärvning

Den stora medlemstillströmningen har fortsatt och vi kommer jobba hårt för att ännu mer kommer till oss. Vi är nu fulltaliga, utan vita fläckar på Sörmlandskartan. Vänsterpartiet kommer nu verka i nio kommuner och även i landstinget. En av de viktigaste uppgifterna under perioden kommer att bli att ta hand om dessa nya medlemmar på ett bra sätt så att de känner sig välkomna i partiet och blir aktiva i arbetet. Vi behöver bli fler som delar på ansvaret och uppdragen. Idag är det fortfarande allt för få som gör allt för mycket Vi måste därför också fortsätta arbeta för att få ytterligare medlemmar. Vi ska bidra till att genomföra ett generationsskifte i partiet genom att se till att få in fler kvinnor, ungdomar och personer med invandrarbakgrund i partiet och på olika förtroendeuppdrag. Det största ansvaret för detta arbete ligger självklart på lokalföreningarna men även distriktet har ett ansvar för detta. Sörmlandsvänstern har växt i snabb takt över hela länet, men vi ska inte vara nöjda. Vi behöver sätta fokus på en strukturerad medlemsvärvarkampanj. Därför kommer vi bilda en medlemsvärvargrupp, så att vi ska växa ännu mer.

Flammankampanjen

Vi kommer att genomföra ett samarbetsprojekt mellan Vänsterpartiet Södermanland och Flamman i syfte att stödja oberoende vänstermedia samtidigt som V får ett mervärde i form av en kontaktkampanj mot sina medlemmar som uppdaterar kontaktuppgifter och diskuterar medlemskapet och aktivitet i Vänsterpartiet. Projektet har med mycket gott resultat genomförts i såväl Vänsterpartiet Skåne som Vänsterpartiet Stockholm samt nu på gång i Vänsterpartiet Göteborg, Örebro, Östergötland och Halland. Alla medlemmar och sympatisörer i Vänsterpartiet Södermanland får 4-5 nummer av Flamman utan kostnad. I samband med det första numret produceras en särskild 4-sidigt omslag där projektet presenteras, ledare av ordförande eller liknande berättar varför det är viktigt med oberoende vänstermedia och varför Vänsterpartiet aktivt verkar för det.

I samband med det sista numret kommer ytterligare ett omslag som innehåller ett erbjudande framförhandlat för V medlemmar med kraftiga rabatter/premier. Uppföljningen på erbjudandet är en kontaktkampanj som genomförs av aktivister från Vänsterpartiet (Daniel Sestrajcic organiserar) som ringer runt och arbetar med följande tre frågeställningar:

Solidaritetsarbete

Vi lever i en värld med orättvisor, krig och ockupation. Våra kommuner i Sörmland tar emot asylsökande som flyr våld, politiskt och religiöst förtryck. För att vi politiskt ska kunna ta initiativ till de förbättringsåtgärder som asylsökande kvinnor, män, barn och papperslösa flyktingar är i behov av måste vi arbeta för att skapa närmare kontakter både med dessa grupper och med dem som arbetar med dem vid flyktingmottagningar, vårdcentraler och SFI-undervisningar. Många asylsökande kvinnor kommer från länder med samhällssstrukturer där de har varit förtryckta. Av den anledningen är behovet av stöd särskilt omfattande just för dessa kvinnor.

Kontakter med ung vänster

Vi ska utveckla och förbättra vårt samarbete med Ung Vänster. Vi kommer att bjuda in Ung Vänster till våra arrangemang och erbjuda en representant att vara adjungerad på DS-möten. Vi kommer även fortsättningsvis att bjuda in ungdomsförbundet till våra seminarier och arrangemang. Vi bör även diskutera möjligheten att samarrangera någon aktivitet.

Kvinnopolitiskt arbete

Vi ska utveckla vårt kvinnopolitiska arbete genom att utveckla arbetet med den kvinnopolitiska fond som distriktet upprättat. Vi ska sedan se till att fonden blir känd genom att sprida information om fonden på olika sätt. Vi kommer att ordna aktiviteter 8.de mars. Vi kommer även att delta på de centrala sammankomster som partiet ordnar runt kvinnopolitiska frågor.

Fackligt-Politiskt arbete

Vi kommer att sträva efter att utveckla vårt fackliga arbete, genom att fortsätta det arbete som påbörjats med att kartlägga och skapa ett nätverk i distriktet mellan kamrater som är fackligt aktiva. Syftet med nätverket är att främja informations- och erfarenhetsutbyte. Vi ska även delta på de fackliga sammankomster som partiet arrangerar centralt.

Miljöarbete

Vi kommer bilda en bredare miljögrupp för att lyfta vår hållbara rödgröna politik ytterligare. Gruppen kommer innehålla ds-ledamöter och övriga medlemmar från distriktet.

Vi är människor – inte maskiner

Fortsättningsvis ska vi följa med i partiets arbetsrättskampanj, vi är människor inte maskiner. Vi kommer fördela centrala partiföreträdare ut till lokalföreningarnas verksamhet, fackförbund och arbetsmarknad. I viss mån kan vi dessutom delfinansiera olika arrangemang.

Nomineringskonferens

Nu börjar valet närma sig och i November kommer distriktet genomföra en nomineringskonferens inför att listorna ska spikas nästa år. Nominerade medlemmar får presentera vilken vänsterpolitik de vill föra och berätta vad, hur och varför de ställer upp på landstings- och riksdagslistan.

 

Valplanering- och strategikonferens

Eftersom att det är val 2014 är det hög tid att vi sätter igång med nödvändiga strategi- och valplaneringssamtal inför framtidens Sörmland. Hur blir vi valets vinnare och hur ska vi skjuta i höjden som vi förtjänar? Hur sätter vi socialismen och feminismen på dagordningen? Det är frågetecken som redan nu behövs rätas ut, därför sätter vi fart med strategierna och ordnar bland annat en valstrategikonferens under verksamhetsåret

Valkonferens

I Februari 2014 ordnar distriktet en valkonferens med valda ombud från lokalföreningarna som skall fasställa kandidatlistorna till landstings och riksdagsvalen.

Kongressen

Vänsterpartiets 40e kongress kommer att äga rum i januari 2014. Valberedningen kommer att förbereda och genomföra poströstning där samtliga medlemmar får möjlighet att utse delegater till kongressen. Vi kommer att uppmana de lokala partiföreningarna och bedriva studier inför kongressen och till att skriva motioner. Vi kommer att ordna ett särskilt möte för att diskutera de motioner som kommit in från Sörmland.

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Sörmland

Kopiera länk