artikel

Vi Satsar på äldreomsorgen !

Vi satsar rejält på äldreomsorgen – både nationellt och regionalt. En nivåökning med tio miljarder på tio år samt lagändringar som stärker den äldres rättigheter. Vänsterpartiet och regeringen har tillsammans lagt en plan för äldrepolitiken som sträcker sig tio år framåt. Det är en satsning som både innehåller ändringar i lagstiftningen och förstärkningar i form av ökade resurser.

Två områden prioriteras särskilt – satsningar till de mest sjuka och utbyggnad samt utveckling av boendet. Att utveckla äldreomsorgen är ett av de viktigaste reformområden och är en av framtidens stora utmaningar. Förutsättningar att möta dessa utmaningar finns genom starkare statsfinanser och ökade resurser till kommunerna. Vänsterpartiet antar den utmaningen och står därför bakom den nationella utvecklingsplanen samt tar fler steg framåt. I den nationella handlingsplanen som Vänsterpartiet står bakom handlar det i korthet om att satsa på de mest behövande – multisjuka och demenssjuka – och på att öka tryggheten i boendet. Det innebär fler platser i särskilda boenden, anpassning av boende och utbyggnad av gemensamhetslokaler samt en par-bo-garanti.

För äldre kvinnor och män som har de största omvårdnadsbehoven görs en förstärkning genom riktade satsningar på hemsjukvård, rehabilitering och bättre användning av läkemedel genom så kallade läkemedelsgenomgångar. Demenssjuka är en särskilt utsatt grupp där vårdens kvalitet måste höjas. För att kunna genomföra detta avsätter vi 200 miljoner kronor. En stor del av äldreomsorgen utförs av anhöriga – maka/make, döttrar och svärdöttrar. Det är viktigt att dessa insatser bygger på en ömsesidig önskan och inte på brister i äldreomsorgen. De har valt att vårda sina närmaste ska ha rätt till ett gott stöd från samhället. Därför avsatte vi redan i höstas 100 miljoner kronor för att södja anhörigvårdare. Vi satsar också på förebyggande hjälp. Det betyder att vi ger kommunerna möjlighet att erbjuda serviceinsatser till äldre utan biståndsprövning genom till exempel "Fixar-Malte" och "Fixar-Lisa" tjänster. Det är stöd och hjälp som bland annat minskar fallrisker. Vi föreslår också fler hembesök till äldre som inte har någon hjälp för att ge information om vad kommunen kan erbjuda.

Det finns stora behov i äldreomsorgen. För att fylla behoven behövs det resurser. Goda föresatser räcker inte långt om det inte finns pengar. Därför har Vänsterpartiet och regeringen avsatt pengar till de mest sjuka äldre redan i höst. Det är pengar som skall användas till sammanlagt närmare 13 miljoner kronor och för Landstingert Sörmland ett tillskott med över 5 miljoner kronor. Det är ett tillskott som vi föreslår skall användas till att förstärka kvaliteten för de mest sjuka äldre.

Vänsterpartiet går längre. Vi menar att nästa steg är att ge äldre kvinnor och män:

– Rätt till ett aktivt och meningsfullt liv och gemenskap med andra. Det innebär en utbyggnad av olika boendeformer, träfflokaler och fler arbetsterapeuter.

– Självbestämmande i vardagen. Det innebär att vi vill ge äldre över 75 år en möjlighet att fritt förfoga över ett antal hemtjänsttimmar per månad.

-Rätt att få äldreomsorg på sitt modersmål.

– Regler som styr vad som är god kvalitet i äldreomsorgen och som den äldre har rätt att kräva.

– Förstärkt tillsyn av äldreomsorgen som ger direkt resultat för den äldre.

Förutsättningarna för en god äldreomsorg är kompetent personal med löner som man kan leva på. Därför föreslår vi också att kvinnors löner höjs.

Elina Linna

Kopiera länk